Giao Thủy tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
Cập nhật lúc08:22, Thứ Tư, 08/01/2020 (GMT+7)

Cùng với việc phát triển về kinh tế - xã hội, những năm qua huyện Giao Thủy đã tập trung các giải pháp phòng, chống tham nhũng; qua đó đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sự ổn định ở địa phương.

Cán bộ xã Giao Yến nghiên cứu tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Cán bộ xã Giao Yến nghiên cứu tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Giao Thủy đều ban hành các chương trình hành động, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là biện pháp quan trọng để phòng chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả. Bên cạnh đó, UBND huyện tăng cường các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng; thường xuyên rà soát và thực hiện cơ chế, chính sách phục vụ phòng chống tham nhũng như: Các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi cho phù hợp pháp luật hiện hành hoặc ban hành các quy định mới đảm bảo chặt chẽ; ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, đổi mới phương thức thanh toán, công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị gắn với kiện toàn, đổi mới công tác tổ chức, cán bộ. Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị  xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức niêm yết tại các cơ quan công sở, nhất là các đơn vị hành chính, bệnh viện trên cơ sở các quy định của Luật Cán bộ, công chức và quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đúng quy định; lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ trên địa bàn, coi đó là tiêu chí đánh giá thi đua của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; bình xét đánh giá tổ chức Đảng, phân loại đảng viên hàng năm và xét công nhận danh hiệu đối với các xóm, dòng họ và gia đình văn hoá. Bên cạnh đó, huyện thực hiện nghiêm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; trong đó, đã ban hành quy định về “kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, quyết định”; các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội hàng năm; tập trung vào các lĩnh vực: quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai; quản lý thu chi, ngân sách... Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đơn thư, đột xuất và khi có dấu hiệu vi phạm; thường xuyên giám sát định kỳ và giám sát theo chuyên đề để kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra. Qua đó, đã phát hiện sai phạm và thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách, 130 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. 

Cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, xây dựng chính quyền, đấu tranh phòng chống tham nhũng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ tố cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí; giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai, xây dựng nông thôn mới... Qua giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện kiến nghị đến các cơ quan liên quan những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, gần đây, các vụ việc tiêu cực, nhất là các trường hợp tồn đọng được dư luận quan tâm đã được tập trung chỉ đạo xử lý. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thời gian tới, huyện Giao Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hạn chế và từng bước xóa bỏ tình trạng tham nhũng vặt trong các cơ quan Nhà nước. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, góp phần ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí. Tăng cường sự giám sát của cấp uỷ, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan có chức năng tham mưu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết tố cáo dấu hiệu, hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,