Tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm
Cập nhật lúc08:15, Thứ Sáu, 01/11/2019 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 25-5-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh”, thời gian qua, công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Các vụ việc mới phát sinh được giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật, không để xảy ra phức tạp, kéo dài, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nghiên cứu các quy định của pháp luật về công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nghiên cứu các quy định của pháp luật về công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Sau khi có Chỉ thị 22-CT/TU, các ngành chức năng, các địa phương đều tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện tới các tổ chức đảng; qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác phòng, chống tội phạm được các ngành chức năng, các địa phương tập trung chỉ đạo với nhiều biện pháp cụ thể; đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm được phát hiện và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, không để tình trạng tồn đọng, kéo dài... Trong đó, các cơ quan: Công an, Viện kiểm sát thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát đối với các đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong thực hiện giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tăng cường. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng quy chế phối hợp liên ngành; quy định cụ thể cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và phúc đáp kết quả giữa các cơ quan trong hoạt động tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm đảm bảo việc thực hiện công tác này tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Hàng tháng, cơ quan điều tra cả 2 cấp thực hiện, đánh giá kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; kịp thời rút kinh nghiệm đối với những trường hợp giải quyết chưa đúng, chưa kịp thời; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện thống kê liên ngành số liệu của các cơ quan cảnh sát điều tra - viện kiểm sát - tòa án về kết quả tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm đảm bảo hoạt động điều tra, khởi tố có đầy đủ căn cứ hợp pháp, tránh việc lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội. Trên tuyến biên phòng, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong thực hiện tiếp nhận thông tin, điều tra xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho cơ quan điều tra và thực hiện thông báo cho Viện Kiểm sát theo đúng quy định của pháp luật, quy chế phối hợp liên ngành. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống vi phạm, tội phạm, tệ nạn xã hội; giám sát việc thực hiện của các đơn vị trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh; tích cực vận động nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên... Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong việc động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin tố giác các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc phòng ngừa và kịp thời phát hiện những sai phạm ở địa phương, cơ sở, phát hiện những vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, ma túy, gian lận thương mại... góp phần hạn chế phát sinh phức tạp, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở các địa bàn dân cư. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 6.500 tố giác, tin báo tố giác tội phạm; thời hạn giải quyết tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật, số tin quá hạn chỉ chiếm 0,117%. Tuy nhiên công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại hạn chế và khó khăn vướng mắc như: Cấp ủy, chính quyền một số địa phương và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, lực lượng công an cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, còn coi đây là nhiệm vụ của các cơ quan bảo vệ pháp luật nên chưa phát huy hết vai trò của hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm. Ở một số đơn vị, việc phân loại tin báo còn lúng túng, không chính xác, còn nhầm lẫn giữa giải quyết tin báo về tội phạm với kiến nghị khởi tố và các việc hành chính, dân sự. Chất lượng hoạt động điều tra, xác minh tin báo chưa cao; nhiều tin báo, tố giác về tội phạm do công an cấp xã tiếp nhận chậm được xác minh, việc thu thập tài liệu ban đầu ở một số đơn vị còn kéo dài, không báo cáo kịp thời cơ quan điều tra, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác xác minh, điều tra và tiến độ giải quyết. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật có lúc chưa chặt chẽ nên trong quá trình triển khai thực hiện có khâu còn chồng chéo.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22-CT/TU; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; nghiêm túc chỉ đạo rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động, tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm; hướng dẫn đoàn viên, hội viên và người dân cung cấp thông tin về tội phạm và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, người phạm tội cho các cơ quan pháp luật theo quy định./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,