Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế - xã hội
Cập nhật lúc07:55, Thứ Tư, 06/03/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, chương trình, kế hoạch công tác tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động thanh tra. Trong đó, đã chuyển hướng từ thanh tra các dự án và từng doanh nghiệp cụ thể sang thanh tra theo các chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực quản lý Nhà nước đang có diễn biến phức tạp, nhạy cảm, đang được dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, đã giúp các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố Nam Định. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố Nam Định. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Đồng chí Vũ Minh Lượng, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng công tác thanh tra kinh tế - xã hội, hàng năm, Thanh tra tỉnh đã quản lý chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của tất cả các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố; nâng cao chất lượng lập, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra để thanh tra các sở, ngành, các huyện, thành phố đảm bảo đúng định hướng và có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã thực hiện việc xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra của tất cả các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Năm 2018, toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 214 kế hoạch thanh tra, kiểm tra bị chồng chéo; khắc phục triệt để tình trạng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp chồng chéo. Thanh tra tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện cuộc thanh tra đối với một số lĩnh vực thanh tra chuyên đề mới cho thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành; hướng dẫn thực hiện thanh tra các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng cho thanh tra các huyện, sở, ngành. Thanh tra tỉnh đã thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện các văn bản quy định về hoạt động thanh tra, nhất là chấn chỉnh việc ban hành kết luận thanh tra theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, nhờ đó việc chấp hành quy định của pháp luật về thanh tra đã từng bước đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong lĩnh vực thanh tra hành chính, toàn ngành đã thực hiện 102 cuộc thanh tra đối với 302 cơ quan, đơn vị. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, đang được dư luận xã hội quan tâm như: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, ngân sách; thu và sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh; quản lý và sử dụng đất đai... Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý 6.363,53 triệu đồng và 1.796m2 đất. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 42 cuộc thanh tra về các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đất đai; quản lý và sử dụng tài chính ngân sách; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ trong công tác quản lý Nhà nước; việc thực hiện pháp luật thuế của các doanh nghiệp trên địa tỉnh; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn... Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý 6.052,67 triệu đồng (thu hồi cho ngân sách 4.182,61 triệu đồng, đề nghị cấp có thẩm quyền giảm trừ quyết toán công trình 1.870,06 triệu đồng); đồng thời kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực được thanh tra; xác định trách nhiệm, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đã thanh tra; đã đề nghị Cục trưởng Cục Thuế tỉnh xử phạt hành chính đối với 23 doanh nghiệp có sai phạm với số tiền 1.040,82 triệu đồng. Thanh tra các huyện, thành phố đã tiến hành 56 cuộc thanh tra; tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý tài chính, ngân sách; thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản... Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý 310,86 triệu đồng và 1.385m2 đất, trong đó thu hồi cho ngân sách Nhà nước là 185,44 triệu đồng, yêu cầu giảm trừ quyết toán là 125,42 triệu đồng và kiến nghị các đối tượng thanh tra chấn chỉnh, sửa chữa kịp thời và yêu cầu các ngành chức năng của huyện và thành phố phải tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dụng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội theo đúng quy định của pháp luật. Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 221 cuộc thanh tra hành chính, thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 5.860 lượt cơ quan, đơn vị, cá nhân. Nội dung thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý sử dụng đất đai; khai thác tài nguyên, khoáng sản; hoạt động sư phạm trong các trường học; công tác quản lý tài chính, ngân sách; hoạt động của các tổ chức tín dụng; công tác xây dựng cơ bản; duy tu, sửa chữa cầu đường bộ tại các huyện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; hành nghề y, dược và thẩm mỹ ngoài công lập, vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động bưu chính; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; kinh doanh các dịch vụ văn hóa và tổ chức lễ hội... Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm và xử lý về kinh tế là 5.936,25 triệu đồng và 44.937,93m2 đất, trong đó ban hành quyết định thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.491,9 triệu đồng và kiến nghị thu hồi 44.937,93m2 đất, đề nghị cấp có thẩm quyền khi phê duyệt quyết toán công trình giảm trừ 302,33 triệu đồng; xử lý hành chính bằng hình thức xử phạt 4.142,07 triệu đồng; và tịch thu nhiều phương tiện, tang vật vi phạm hành chính khác...

Như vậy từ năm 2018 đến nay, toàn ngành đã tiến hành 323 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý về kinh tế 12.299,78 triệu đồng và 46.733,93m2 đất. Trong đó: thu hồi vào ngân sách Nhà nước là 5.859,85 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 4.142,07 triệu đồng, đề nghị cấp có thẩm quyền khi phê duyệt quyết toán công trình giảm trừ quyết toán 2.297,81 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 46.733,93m2 đất. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cấp, các ngành phê duyệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra; qua thanh tra kiến nghị tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Đổi mới mạnh mẽ công tác thanh tra theo hướng: tăng cường thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội đang quan tâm; nhằm phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị thủ trưởng các cấp, các ngành chấn chỉnh nhằm lập lại trật tự trong quản lý Nhà nước; kiên quyết xử lý triệt để chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra tính chính xác hợp pháp của kết luận thanh tra nhằm tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục triệt để các thiếu sót, khuyết điểm trong việc ban hành các kết luận thanh tra./.

Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,