Hải Hậu đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới
Cập nhật lúc08:08, Thứ Hai, 03/12/2018 (GMT+7)

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền  huyện Hải Hậu đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động thực hiện bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Hằng năm, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong huyện được kiện toàn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng, triển khai chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ; lồng ghép các mục tiêu của chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực sở trường của mình. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 29-3-2017 về thực hiện đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn, đồng thời tổ chức hội nghị triển khai thực hiện; giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các mục tiêu hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ như: Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ; đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ trong lao động, việc làm, tạo điều kiện cho phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ… Huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình… trong nhân dân. Các xã, thị trấn tuyên truyền về bình đẳng giới trên hệ thống đài truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lồng ghép với các cuộc họp, hội thảo của các ngành, đoàn thể, CLB, thôn, xóm, khu dân cư. Tuyên truyền kiến thức về giới; các thông tin khoa học kỹ thuật, sức khoẻ, KHHGĐ, nuôi dạy con, vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình... Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ nữ trong cán bộ, hội viên. Ủy ban MTTQ; Hội Nông dân; Đoàn Thanh niên; Liên đoàn Lao động; Hội Cựu chiến binh tổ chức sinh hoạt chi hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ dành cho phụ nữ, xây dựng tủ sách pháp luật…; qua đó cung cấp thông tin về bình đẳng giới cho hội viên, đoàn viên. Các trường THPT, THCS trong huyện tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, lồng ghép vào các giờ học giúp các em sớm nhận thức đúng và trách nhiệm về giới và bình đẳng giới… Các cấp, các ngành tích cực triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy việc thực hiện chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quan tâm, tạo điều kiện cho giới nữ tự vươn lên bằng năng lực, trí tuệ, bản lĩnh của mình. Để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ có năng lực, trình độ, triển vọng để bổ sung vào nguồn quy hoạch cán bộ của từng cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng ngày càng tăng. Ở cấp cơ sở có 72/525 ủy viên BCH là nữ, đạt 13,7%; cấp huyện có 7/43 ủy viên BCH là nữ, đạt 16,2%; trong đó có 2 chị tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy. Tỷ lệ nữ tham gia HĐND cấp cơ sở có 240/926 chị, chiếm 25,9%; cấp huyện có 15/44 chị, chiếm 34,09%. Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, từ năm 2017 đến nay huyện đã đào tạo nghề cho trên 600 lao động nữ, phát triển 15 nữ doanh nghiệp; tạo điều kiện cho nữ doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng khác. Với trên 70% lao động nông nghiệp, lực lượng lao động nữ trong huyện luôn giữ vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi; tích cực tham gia dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; từng bước đưa sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá. Trong sản xuất công nghiệp, phụ nữ đã có những đóng góp tích cực để giữ vững và phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống, phát triển nghề mới như: cơ khí, may mặc, giầy da, móc hàng sợi, khâu nón, dệt chiếu, đan cót... góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, phụ nữ Hải Hậu đã khẳng định được vị thế trong gia đình và xã hội. Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới với kế hoạch của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới cho cán bộ và nhân dân. Tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ học tập, có điều kiện, cơ hội được phát huy khả năng, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Xây dựng và phát triển các dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới, tiếp tục nhân rộng và phát triển các mô hình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới. Kết nối và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./. 

Minh Tân

,
,
.
,
,
,
,