Nâng cao kỹ năng phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội cho cán bộ, hội viên nông dân
Cập nhật lúc08:37, Thứ Sáu, 13/04/2018 (GMT+7)

Xác định tham gia phòng, chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội là trách nhiệm chung của các cấp, ngành và của cả cộng đồng, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các cơ sở hội, giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, tránh xa các tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Hiện nay toàn tỉnh có trên 3.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và hàng nghìn đối tượng nghi nghiện. Với trách nhiệm của mình, các cấp HND đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn ma túy. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội, giới thiệu cách thức nhận biết một số loại ma túy thường gặp, dấu hiệu và nhận biết người nghiện ma túy, tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần, nhân cách của con người. Đồng thời, nêu rõ những tác hại khôn lường của từng loại ma túy; các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ma túy, tình huống xử lý khi bị các đối tượng dụ dỗ sử dụng ma túy và các biện pháp để phòng tránh cho bản thân và gia đình; tổ chức thực hiện kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn với các hoạt động của tệ nạn ma túy góp phần bảo vệ tốt an ninh, trật tự ở địa phương. Do vậy, công tác thông tin giáo dục truyền thông đã có bước chuyển biến rõ rệt, tạo ra được mạng lưới tuyên truyền có hệ thống ở cấp xã, phường, thị trấn. Trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, HND các cấp trong tỉnh đã kết hợp lồng ghép tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng, chống ma túy; tuyên truyền lồng ghép về các chuyên đề: nông dân với pháp luật, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn xã hội, Luật Giao thông đường bộ, dân số - kế hoạch hóa gia đình… thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia. 

Cùng với đó, HND các cấp trong tỉnh tổ chức đăng ký xây dựng “Chi hội nông dân không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội” gắn với việc xây dựng gia đình nông dân văn hoá và chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS. Lồng ghép việc thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của Chính phủ và chương trình phòng chống tội phạm với chương trình hoạt động Hội và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng “Gia đình nông dân văn hoá”, xây dựng làng văn hoá gắn với việc thực hiện cam kết gia đình “3 không” với tệ nạn xã hội… Công tác tuyên truyền còn được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt CLB “Nông dân với pháp luật”; các buổi sinh hoạt chi, tổ HND... Từ những hoạt động thiết thực trên đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định địa bàn nông thôn. 

Thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị 04/CT-BCA-V28 ngày 21-4-2014 của Bộ Công an về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia cảm hoá người phạm tội, giúp đỡ những người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và tái hoà nhập cộng đồng, tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống, trở thành người công dân tốt cho xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn. Tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt phong trào “Ba an toàn” ở khu dân cư, nhất là vùng đồng bào theo các tôn giáo, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự góp phần giữ vững ANTT, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh./.

Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,