Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật
Cập nhật lúc08:18, Thứ Tư, 11/04/2018 (GMT+7)

Xác định vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật (THPL) trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương, thời gian qua, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ; việc ban hành các văn bản quy định chi tiết đã được thực hiện đúng thẩm quyền, tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ qua đó góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. 

TAND tỉnh xét xử vụ án “Vận chuyển hàng cấm” - pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.  Bài và ảnh: Trần Văn Trọng
TAND tỉnh xét xử vụ án “Vận chuyển hàng cấm” - pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

Thực hiện Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23-7-2012 của Chính phủ về theo dõi THPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch về công tác theo dõi THPL trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất... Ngoài ra, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch để triển khai thi hành các luật mới được Quốc hội ban hành như Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Đấu giá tài sản, Luật Trẻ em, Luật Phí và lệ phí, Luật Ngân sách Nhà nước, Bộ luật Hình sự... Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương theo dõi, đánh giá tình hình thi hành các quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và tỉnh ban hành để mọi đối tượng dễ dàng truy cập và nghiên cứu, đảm bảo các văn bản pháp luật sau khi ban hành được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả cao. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật được HĐND, UBND tỉnh quan tâm  thực hiện và thường xuyên rà soát các luật, nghị định, thông tư mới để ban hành văn bản chi tiết kịp thời, đầy đủ. Trong năm 2017, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 43 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết 15 nghị quyết, 28 quyết định; nội dung chủ yếu liên quan đến pháp luật về phí và lệ phí, đất đai, quy hoạch và một số chế độ, chính sách liên quan. Nhìn chung, các văn bản quy định chi tiết đều bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật; có tính khả thi, phù hợp với  điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương; phù hợp với các điều kiện về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nguồn tài chính; quy định rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và trình tự, thủ tục thực hiện. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực ngành, địa phương quản lý như: đất đai; môi trường; trật tự an toàn xã hội; an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; vệ sinh an toàn thực phẩm; dân sự; hình sự; cán bộ, công chức; khiếu nại; tố cáo; xử lý vi phạm hành chính với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng về pháp luật, nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức nhằm thực hiện tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị bố trí công chức thuộc bộ phận chuyên môn thực hiện, quản lý công tác theo dõi THPL; bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách thường xuyên để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện công tác theo dõi THPL. Trên tinh thần chỉ đạo chung của UBND tỉnh, khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền về cơ bản đã tuân thủ đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nội dung, đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong quá trình giải quyết. Công tác điều tra xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không xảy ra tình trạng oan, sai, bức cung, nhục hình. Thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng đã làm tốt công tác hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc pháp luật về thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng... Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, cơ quan có thẩm quyền đã xử lý kịp thời, chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, đúng pháp luật. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiến hành điều tra, khảo sát tình hình THPL trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp như việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn, khoa học - kỹ thuật, lao động, đất đai, pháp lý và thực hiện thủ tục hành chính tạo dựng môi trường kinh doanh. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác theo dõi THPL trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: số lượng biên chế cho công tác theo dõi THPL vẫn còn thiếu, chủ yếu là kiêm nhiệm; tỉnh chưa có nguồn ngân sách riêng chi cho công tác theo dõi tình hình THPL, các đơn vị, địa phương tự bố trí từ nguồn ngân sách thường xuyên; vẫn còn tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, do đó địa phương thiếu cơ sơ pháp lý để thực hiện. 

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác theo dõi THPL, thời gian tới, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo đối với công tác theo dõi THPL; huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc phối hợp cung cấp thông tin về tình hình THPL tại địa phương, đơn vị; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành, thực thi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo các điều kiện về nguồn lực cho công tác theo dõi THPL; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác theo dõi THPL, từ đó kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực thi pháp luật./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,