Chuyển biến trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở Ý Yên
Cập nhật lúc07:51, Thứ Năm, 12/10/2017 (GMT+7)

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phục vụ nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành ở địa phương, những năm qua, huyện Ý Yên đã thường xuyên chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác ban hành, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Nhờ đó công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản đã đi vào nền nếp, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển.

Để nâng cao chất lượng công tác ban hành, tự kiểm tra văn bản QPPL, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh quán triệt nội dung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Kết luận số 01-KL/TW ngày 4-4-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ công chức chuyên môn. Giao Phòng Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về tư pháp nói chung, nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản QPPL nói riêng cho công chức tư pháp - hộ tịch, cán bộ văn phòng các xã, thị trấn, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản QPPL. Bên cạnh đó, huyện ban hành Chương trình xây dựng văn bản QPPL hằng năm để làm cơ sở thực hiện việc xây dựng, ban hành văn bản. Trên cơ sở đó, công tác xây dựng văn bản QPPL được triển khai theo đúng quy định, phục vụ yêu cầu giải quyết những vấn đề cấp bách, đặt ra từ thực tiễn và cơ bản đã thể chế hóa được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Từ năm 2016 đến nay, huyện Ý Yên đã ban hành nhiều văn bản để quản lý, điều hành trên các lĩnh vực xây dựng NTM, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, xây dựng, văn hóa, giáo dục,  xóa đói giảm nghèo, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh… Để đảm bảo về nội dung, tính khả thi của các văn bản QPPL, một số cơ quan, đơn vị của huyện đã có sự đổi mới trong công tác xây dựng văn bản QPPL, trong đó chú trọng huy động thêm sự tham gia của các ngành, các cấp và tham vấn thêm ý kiến của Sở Tư pháp trong xây dựng văn bản QPPL. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và đối tượng chịu tác động của văn bản trong việc ban hành các văn bản QPPL, đồng thời tổ chức thẩm tra, thẩm định các dự thảo văn bản QPPL trước khi trình HĐND huyện thông qua. Vì vậy, chất lượng văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện ngày càng được nâng cao góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Các xã, thị trấn cũng đã thực hiện nền nếp công tác soạn thảo, ban hành, tự kiểm tra văn bản theo quy định. Duy trì việc gửi văn bản QPPL sau khi đã ban hành về Phòng Tư pháp để kiểm tra; đảm bảo về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác văn thư, lưu trữ, hệ thống các văn bản QPPL đúng theo quy định của pháp luật để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL trên địa bàn. Cùng với công tác xây dựng văn bản, huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các xã, thị trấn tăng cường hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản. Đến nay, huyện đã cơ bản rà soát, hệ thống hóa toàn bộ văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn ban hành. Qua kiểm tra, rà soát đã kịp thời phát hiện những văn bản không còn phù hợp, văn bản hết hiệu lực thi hành, văn bản chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản khác do chủ thể cùng cấp ban hành từ đó kiến nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản QPPL mới. Ngoài ra, hằng năm huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của huyện và các xã, thị trấn. Việc kiểm tra văn bản trực tiếp tại địa bàn giúp phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quá trình ban hành văn bản, kịp thời chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác ban hành văn bản QPPL. Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn huyện đã soạn thảo, ban hành 53 văn bản QPPL; trong đó có 43 nghị quyết của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn, 10 quyết định của UBND cấp xã; tự kiểm tra, xử lý 995 văn bản, từ đó giúp HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành các văn bản có giá trị và thực tiễn cao, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng ban hành văn bản QPPL trên địa bàn huyện Ý Yên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số văn bản quy phạm còn sao chép lại các quy định trong văn bản của cơ quan cấp trên nên tính khả thi sau khi ban hành không cao. Nhiều nội dung còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu chặt chẽ, không thống nhất thể hiện trong từng văn bản cũng như trong cả hệ thống. Sai sót về thẩm quyền ban hành cũng như hình thức văn bản vẫn còn tồn tại. Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ ban hành văn bản QPPL chưa khoa học. Việc gửi văn bản phục vụ cho công tác kiểm tra đôi khi còn chưa kịp thời và chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, huyện Ý Yên tiếp tục thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL, trong đó chú trọng vai trò của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản và công tác thẩm định, việc lấy ý kiến của đối tượng tác động trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL cho lãnh đạo huyện và đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn; đồng thời tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL theo quy định./.

Trần Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,