Hiệu quả từ phong trào "Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến"
Cập nhật lúc 09:20, Thứ Hai, 05/07/2010 (GMT+7)

Làng quê Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng). Ảnh: Dương Đức
Làng quê Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng). Ảnh: Dương Đức
Tỉnh ta có trên 40 vạn giáo dân, gồm 2 Giáo phận Bùi Chu và Hà Nội, có 684 xứ, họ. Năm 1999, Uỷ ban đoàn kết Công giáo tỉnh phát động phong trào "Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu". Các tiêu chuẩn của xứ, họ tiên tiến dựa trên những mục tiêu chung của xây dựng làng văn hoá, các tiêu chuẩn của gia đình Công giáo gương mẫu cũng là của tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, cuốn hút được đồng bào Công giáo ở các địa phương trong tỉnh tích cực tham gia, đã xuất hiện nhiều gương sáng trong các lĩnh vực hoạt động phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng nhiều xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, đóng góp to lớn vào kết quả chung của cuộc vận động xây dựng làng văn hóa trong 20 năm qua ở tỉnh ta. Từ phong trào, đã xuất hiện hàng ngàn hộ đồng bào Công giáo làm kinh tế giỏi như ở xứ Phú Nhai, Kiên Lao, Thuỷ Nhai, Kính Danh, Bùi Chu (Xuân Trường); xứ Tứ Trùng, Hưng Nghĩa, Triệu Thông, Hai Giáp (Hải Hậu); xứ Đồng Nghĩa, Đồng Quỹ, Giáo Lạc, Quần Liêu (Nghĩa Hưng); xứ Sa Châu, Thức Hoá, Đại Đồng (Giao Thuỷ); xứ Tích Tín, Trung Lao (Trực Ninh); giáo họ Đống Đất, xứ Đào Duyên, Phú Thứ (Vụ Bản). Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng "Làng văn hoá", "Khu dân cư văn hoá" luôn được gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động như phong trào "Xây dựng khu dân cư 5 không" đã làm chuyển biến tích cực về công tác dân số ở khu dân cư. Nhiều khu dân cư, xứ, họ không có người sinh con thứ 3 trở lên như xã Giao Hà (Giao Thuỷ), thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng). Có những khu dân cư 10 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên như khu dân cư Thuỷ Cơ, phường Cửa Nam (TP.Nam Định); xóm 1 Phú Lễ, xứ Phú Lễ, Hải Châu (Hải Hậu) 13 năm liền không có người sinh con thứ 3. Hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã làm tốt công tác động viên, phát huy được vai trò của các chức sắc tôn giáo, qua đó tăng cường đoàn kết lương giáo, gắn bó, tương trợ, đùm bọc trong tình làng nghĩa xóm, thúc đẩy cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" là cơ sở để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng nhiều khu dân cư văn hoá, làng văn hoá. 100% xứ, họ trong tỉnh đã duy trì đăng ký hàng năm thực hiện phong trào "xây dựng xứ, họ tiên tiến", có 345 lượt xứ, họ đạt danh hiệu "xứ, họ tiên tiến", 69.007 lượt gia đình công giáo đạt danh hiệu "Gia đình Công giáo gương mẫu", 98 làng có đông đồng bào Công giáo được công nhận là "làng văn hoá", đã có 40 xứ, họ được Uỷ ban ĐKCG Việt Nam, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh tặng Bằng khen và hàng trăm lượt xứ, họ, gia đình công giáo gương mẫu được các cấp khen thưởng, nhiều xã có tỷ lệ đồng bào Công giáo đông được phong danh hiệu anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới như Xuân Ngọc (Xuân Trường), Nghĩa Lợi (Nghĩa Hưng) ...

Qua 20 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng làng văn hoá, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, tích cực đóng góp vào công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội tích cực tuyên truyền phổ biến, giải thích chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong nhân dân nhất là đối với tín đồ và chức sắc các tôn giáo. Hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo hướng: Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức lành mạnh, hướng thiện của tôn giáo phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc và đời sống xã hội; thực hiện tôn giáo gắn bó với dân tộc, đoàn kết hoà hợp đồng bào các tôn giáo cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Việt Thắng

 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,