,
Cập nhật lúc: 07:58 |15/11/2019
Thực hiện Kế hoạch số 56 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục...
,
,
.
,
,
,
,