,
Cập nhật lúc: 08:32 |28/03/2017
Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, từng bước khống chế tốc độ gia tăng mất cân bằng, tiến tới ổn định, cân bằng giới tính khi sinh. Tỷ số giới tính khi sinh toàn tỉnh giảm dần xuống 120/100 (năm 2011), 117/100 (năm 2014), 116/100 (năm 2015)...
,
,
.
,
,
,
,