,
Cập nhật lúc: 08:46 |31/05/2016
Cùng với hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, thoát nước tại các khu dân cư, nhóm công trình phục vụ đời sống văn hóa của người dân cũng được xã chú trọng đầu tư nâng cấp. Hiện tại, trên địa bàn xã hầu hết 28 xóm đều đã đạt quy định có nhà văn hóa và sân tập thể thao đáp ứng yêu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ và tập thể thao của người dân.
,
,
.
,
,
,
,