,
Cập nhật lúc: 08:12 |28/05/2018
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác tư pháp, những năm qua, ngành Tư pháp và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ...
,
,
.
,
,
,
,