,
Cập nhật lúc: 08:33 |22/03/2019
Đến nay mạng lưới chống lao trên địa bàn tỉnh được củng cố ở cả ba tuyến. Công tác xã hội hóa, truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh lao được đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở; 100% dân số được chương trình bảo vệ. Công tác phát hiện người nhiễm lao đạt 104,7% kế hoạch; đặc biệt chú trọng nguồn lây lao phổi AFB (+) đưa vào quản lý điều trị.
,
,
.
,
,
,
,