,
Cập nhật lúc: 09:29 |31/10/2014
Toàn tỉnh hiện có trên 161 nghìn học sinh đang học ở 246 trường THCS và 56 trường THPT. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, các cơ sở giáo dục trung học trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục, trong đó chú ý việc dạy tích hợp các nội dung như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...
,
,
.
,
,
,
,