,
Cập nhật lúc: 07:43 |22/07/2019
Cùng với việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực của địa phương; tích cực đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa" để thực hiện hỗ trợ, cải thiện đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công.
,
,
.
,
,
,
,