,
Cập nhật lúc: 09:00 |06/10/2015
Những năm qua, công đoàn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã bước đầu khẳng định được vai trò trong việc tổ chức các phong trào thi đua, động viên đoàn viên công đoàn và người lao động (NLĐ) tích cực lao động, sản xuất, từng bước chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ.
,
,
.
,
,
,
,