,
Cập nhật lúc: 08:42 |17/09/2014
Thực hiện chương trình phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, những năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dân số - KHHGĐ nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của CNVCLĐ trong việc thực hiện công tác dân số - KHHGĐ.
,
,
.
,
,
,
,