,
Cập nhật lúc: 08:10 |28/06/2022
Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm học tập cộng đồng xã Trực Thái (Trực Ninh) đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giáo dục cộng đồng, đáp ứng nhu cầu "cần gì học nấy", học tập suốt đời của người dân trong xã. Hàng năm, UBND xã đã chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng đẩy mạnh các hoạt động nhằm tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời...
,
,
.
,
,
,
,