,
Cập nhật lúc: 08:09 |28/10/2020
Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, tạo động lực quan trọng góp phần đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX). Qua đó, Liên minh HTX tỉnh cùng các HTX, các đơn vị thành viên...
,
,
.
,
,
,
,