,
Cập nhật lúc: 08:13 |15/01/2019
Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Vụ Bản đã phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện chức năng đại diện cho lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,