,
Cập nhật lúc: 08:54 |23/04/2014
Nhiều năm trước, hệ thống trang thiết bị của y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh rất thiếu về chủng loại, lại thuộc nhiều dự án đầu tư nên không đồng bộ, thiết bị không được kiểm định thường xuyên, cơ sở y tế không đủ kinh phí để duy tu bảo dưỡng, do đó phần lớn các kỹ thuật KCB hiện đại đều chưa được thực hiện vì không đủ điều kiện.
,
,
.
,
,
,
,