,
Cập nhật lúc: 07:32 |17/04/2014
Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật trong nông dân, HND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội xây dựng và duy trì mô hình CLB "Nông dân với pháp luật". Đến nay, toàn tỉnh đã có 34 CLB "Nông dân với pháp luật".
,
,
.
,
,
,
,