,
Cập nhật lúc: 08:43 |29/07/2014
Với đặc thù của ngành sản xuất, kinh doanh hàng may mặc, trong quá trình sản xuất phát sinh nhiều bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động nên ngay từ khi xây dựng nhà xưởng, Cty đã chú trọng thực hiện các tiêu chí về môi trường như: nồng độ bụi, tiếng ồn, lối đi..., đảm bảo thông thoáng.
,
,
.
,
,
,
,