Nỗ lực cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
Cập nhật lúc08:17, Thứ Sáu, 24/07/2020 (GMT+7)

Với nhận thức xây dựng nông thôn mới (NTM) “chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc”, chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành chức năng của tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tiếp tục khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, góp phần xây dựng tỉnh ta ngày càng giàu đẹp, văn minh; nông thôn phát triển hài hòa, tạo diện mạo mới, trở thành những miền quê “xanh - sạch - đẹp” và thân thiện. 

Thôn Lâm Phú, xã Giao Phong (Giao Thủy) hôm nay.
Thôn Lâm Phú, xã Giao Phong (Giao Thủy) hôm nay.

Thôn Lâm Phú, xã Giao Phong là 1 trong 2 thôn đang nỗ lực xây dựng xóm NTM kiểu mẫu của huyện Giao Thủy. Với quyết tâm trở thành xóm NTM kiểu mẫu sớm nhất huyện, UBND xã Giao Phong đã chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với thôn tổ chức rà soát, đối chiếu hiện trạng một cách căn cơ với bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 do UBND tỉnh ban hành. Từ đó xác định và xây dựng kế hoạch cụ thể những việc cần phải làm để hoàn thiện từng tiêu chí. Với phương châm “dân làm, dân hưởng thụ” nên các tiêu chí “sáng - xanh - sạch” và vui chơi thể thao ở các thôn, xóm thì nhân dân tự bàn, thống nhất mức, phương thức đóng góp và triển khai thực hiện. Nhờ đó đến nay, toàn bộ hệ thống đường giao thông của thôn đã được chỉnh trang, mở rộng; các tuyến đường liên xã được nâng cấp mở rộng từ 3m lên 5m; các tuyến đường dong, ngõ xóm được đổ áp phan, trồng hoa, cây bóng mát tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, thân thiện… Kinh tế, văn hóa, xã hội không ngừng phát triển, đời sống người dân được cải thiện, thu nhập bình quân trong thôn đạt trên 35 triệu đồng/người/năm; giá trị thu nhập bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 110 triệu đồng/năm… Không chỉ thôn Lâm Phú phát huy tinh thần khí thế thắng lợi trong xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 ở các địa phương trong tỉnh đều tích cực triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Ngày 17-2-2020 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 114/UBND-VP3 điều chỉnh chỉ tiêu và bổ sung một số nội dung kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2020 của tỉnh. Trên cơ sở đó, các sở, ngành của tỉnh và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tập trung hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung chương trình NTM năm 2020; thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, thôn, xóm NTM kiểu mẫu, mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, mô hình tuyến đường kiểu mẫu... Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh tiếp tục chủ động thực hiện kế hoạch phối hợp với các địa phương, các sở, ngành triển khai chương trình. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành, các huyện, thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai kế hoạch của địa phương trong năm 2020. Cụ thể, các huyện Hải Hậu, Ý Yên, Giao Thủy, Vụ Bản đã ban hành bộ tiêu chí thôn/xóm NTM kiểu mẫu; huyện Nam Trực ban hành bộ tiêu chí thôn, xóm văn hóa NTM kiểu mẫu; đồng thời các xã, thị trấn tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng NTM nâng cao năm 2020, tiếp tục huy động nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định mới của tỉnh. Để hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, ngày 17-4-2020 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND về việc quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Trong đó, hỗ trợ huyện Hải Hậu 10 tỷ đồng triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu; 1 tỷ đồng/xã, thị trấn xây dựng NTM nâng cao; 0,5 tỷ đồng/xã, thị trấn xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu hoặc có mô hình NTM kiểu mẫu từ nguồn vốn Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 7-4-2020 về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020; Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 14-5-2020 quy định mức chi hỗ trợ triển khai, thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh về phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020 và vốn đầu tư dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng các HTX nông nghiệp. Các huyện Hải Hậu, Ý Yên, Xuân Trường ban hành cơ chế hỗ trợ và thưởng trong xây dựng xã NTM nâng cao, thôn/xóm NTM kiểu mẫu, các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Trong tháng 6-2020, Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh đã hoàn thành việc thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao của 13 xã đăng ký hoàn thành NTM nâng cao năm 2019 gồm: Liên Minh, Minh Tân, Hiển Khánh (Vụ Bản); Nam Hồng, Nam Hùng, Đồng Sơn (Nam Trực); Xuân Kiên, Xuân Hòa (Xuân Trường); Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng); Yên Phong, Yên Khang, Yên Lương, Yên Cường (Ý Yên) để trình UBND tỉnh xét và ra quyết định. Năm 2020, các huyện, thành phố đăng ký 76 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 xã xây dựng NTM kiểu mẫu, gồm: xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng), xã Liên Minh (Vụ Bản), xã Giao Phong (Giao Thủy); 112 xã, thị trấn có mô hình thôn, xóm NTM kiểu mẫu với tổng số 395 mô hình. Phấn đấu hết năm 2020, toàn tỉnh có từ 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 mô hình NTM kiểu mẫu và 100 sản phẩm OCOP trở lên.

Để hoàn thành mục tiêu trên, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 29-3-2019 của UBND tỉnh về xây dựng NTM năm 2019, năm 2020. Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, trong đó đặc biệt coi trọng việc không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM hướng tới đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển toàn diện nền nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với phát triển các ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Bên cạnh đó, căn cứ phân công của UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể và các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, các xã thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu theo quy định. Trước mắt phối hợp với các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá mức đạt, khả năng hoàn thiện tiêu chí do ngành mình phụ trách ở các xã, thị trấn đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; từ đó có giải pháp cụ thể, tích cực chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương thực hiện đạt kết quả cao nhất. Kịp thời phát hiện và tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương. Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí NTM. Mỗi sở, ngành, đoàn thể phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM trong phạm vi sở, ngành mình quản lý; xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể với các giải pháp tích cực để chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương thực hiện từng nội dung các tiêu chí NTM thuộc trách nhiệm của sở, ngành mình phụ trách. Các sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo phân công trong Kế hoạch số 27/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai Chương trình OCOP tỉnh năm 2020./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,