Tăng cường công tác quản lý và xử lý vi phạm đất đai (kỳ 2)
Cập nhật lúc08:02, Thứ Tư, 03/10/2018 (GMT+7)

(Tiếp theo và hết)

II. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 17

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện NQ17-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) vẫn còn những hạn chế. Tại hội nghị Ban TVTU sơ kết 6 năm thực hiện NQ17 tổ chức cuối tháng 7 vừa qua, các hạn chế, tồn tại đã được chỉ rõ; cụ thể là vẫn chưa khắc phục được tình trạng buông lỏng quản lý Nhà nước về đất đai, chưa giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc vi phạm, nhất là các vụ việc mới phát sinh sau thời điểm ban hành Nghị quyết. Một số địa phương, các cấp chính quyền, người đứng đầu cấp ủy chưa quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các quy định của pháp luật về đất đai; có tư tưởng ngại khó, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Vẫn có nơi chưa kịp thời, kiên quyết xử lý cán bộ để xảy ra các vi phạm đất đai. Một số cán bộ của ngành TN và MT còn yếu kém về năng lực, trình độ chuyên môn, chưa làm hết trách nhiệm trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ. Chưa có quy định cụ thể trong việc xem xét trách nhiệm đối với cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền nơi để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai.

Cán bộ Phòng TN và MT huyện Nam Trực  trao đổi kinh nghiệm quản lý, xử lý vi phạm về đất đai.
Cán bộ Phòng TN và MT huyện Nam Trực trao đổi kinh nghiệm quản lý, xử lý vi phạm về đất đai.

Để khắc phục những yếu kém tồn tại, ngày 22-8-2018, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kết luận số 43-KL/TU chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện NQ17 nhằm khắc phục tình trạng buông lỏng công tác quản lý đất đai; quản lý chặt chẽ tài nguyên đất trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, kế hoạch; bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; không để phát sinh vi phạm mới; từng bước xử lý dứt điểm các vi phạm cũ tồn đọng. BCH Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện NQ17 và các chỉ đạo mới của tỉnh. Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013, các văn bản hướng dẫn có liên quan và NQ17 cho cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, cũng như trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định, phát huy cao nhất các nguồn lực từ đất cho phát triển kinh tế - xã hội. Yêu cầu các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai. Ban TVTU xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, xử lý vi phạm đất đai theo tinh thần NQ17 và đặt ra mục tiêu: Tập trung chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai từ tỉnh tới huyện, thành phố và các xã,  phường, thị trấn; chấn chỉnh tình trạng giao đất trái thẩm quyền, lấn chiếm đất đai; sử dụng đất không đúng mục đích được giao, cho thuê, sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch; hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm mới về đất đai của các hộ gia đình, các tổ chức không được phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm. Nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai đạt "top" khá của các địa phương trên toàn quốc; năm 2019 có 100% thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện qua dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3; năm 2020 vận hành hiệu quả cơ chế một cửa liên thông và có 10% dịch vụ công trực tuyến về đất đai đạt mức độ 4. Đến năm 2020 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo (đủ điều kiện cấp). Tích cực tham gia Dự án nâng cao năng lực và thông tin đất đai từ vốn vay của Ngân hàng thế giới, hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh. Phấn đấu năm 2020 cơ bản xử lý xong các vụ việc còn tồn đọng đối với các hộ gia đình sử dụng đất chưa hợp pháp và các doanh nghiệp vi phạm đất đai. Bên cạnh đó, BCH Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp uỷ Đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai. Xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quản lý, sử dụng đất đai. Đảm bảo việc giao đất, cho thuê đất và quản lý, sử dụng đất được thực hiện đúng quy định pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2013. Trên cơ sở các kết luận thanh tra, kiểm tra về các vụ việc vi phạm pháp luật đất đai theo quy định, công bố công khai danh sách các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định, nhất là phải công bố công khai trên website của tỉnh và các cơ quan, đơn vị. Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận, nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết chặn đứng và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với tất cả các vi phạm, nhất là vi phạm phát sinh sau khi ban hành NQ17.

Để từng bước xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, không để phát sinh vi phạm mới, khắc phục hạn chế qua sơ kết đã chỉ ra, Tỉnh ủy còn đưa ra quy định cụ thể trong việc xem xét trách nhiệm đối với cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền nơi để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai. BCH Đảng bộ tỉnh chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ thường xuyên kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên trên toàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai theo tinh thần NQ17; hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức Đảng xem xét, xử lý, kết luận đối với các tổ chức và đảng viên theo thẩm quyền. Sở TN và MT tập trung phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố chủ động rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai ở các cấp, các ngành. Trên cơ sở đó kịp thời chấn chỉnh, củng cố, bồi dưỡng nâng cao trình độ, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai, đồng thời giúp thanh lọc, phát hiện các trường hợp cố tình làm bừa, vi phạm hoặc để xảy ra vi phạm về đất đai. Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện, xã và các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác nắm bắt tình hình; khi có dấu hiệu tội phạm thì chủ động tiếp cận các vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền để tăng cường công tác quản lý đất đai. MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giám sát các tổ chức, cá nhân trong thực hiện NQ17./.

Bài và ảnh: Thanh Thuý

 

 

 

 

,
,
.
,
,
,
,