Thực hiện đồng bộ các biện pháp trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Cập nhật lúc07:42, Thứ Hai, 17/04/2017 (GMT+7)
Để nắm bắt phân tích, đánh giá đúng tình hình thay đổi mạnh mẽ về số lượng các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng cũng như cơ cấu, sự phân bố các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo địa bàn, ngành nghề, hình thức sở hữu và đáp ứng yêu cầu quản lý số liệu thống kê trong tình hình mới phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cục Thống kê tỉnh đang tích cực triển khai Tổng điều tra (TĐT) kinh tế năm 2017 theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ; phương án TĐT kinh tế năm 2017 của Ban chỉ đạo (BCĐ) TĐT kinh tế Trung ương.
 
TĐT kinh tế năm 2017 tập trung thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương; tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn tỉnh, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia; bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.
 
Theo đó, đối tượng, đơn vị điều tra là các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài có địa điểm cố định trên địa bàn tỉnh để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý, điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế; có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp; có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh. Các đơn vị điều tra được chia thành 4 khối: Khối doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại tỉnh ta. Khối hành chính, sự nghiệp gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, hội, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, có con dấu và tài khoản riêng, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Khối cá thể gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản. Khối tôn giáo gồm các cơ sở thuộc các loại tôn giáo được Nhà nước công nhận, các cơ sở tín ngưỡng. Nội dung điều tra bao gồm 6 nhóm thông tin, đó là: nhóm thông tin chung; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp; thông tin chuyên đề về doanh nghiệp.
Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh tổ chức tập huấn nội dung liên quan đến cuộc TĐT kinh tế năm 2017 cho thành viên ban chỉ đạo các huyện, thành phố.  Bài và ảnh: Văn Đại
Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh tổ chức tập huấn nội dung liên quan đến cuộc TĐT kinh tế năm 2017 cho thành viên ban chỉ đạo các huyện, thành phố. 
Để triển khai thực hiện tốt cuộc TĐT kinh tế năm 2017, tỉnh đã chỉ đạo thành lập BCĐ TĐT từ tỉnh đến các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn. BCĐ tỉnh thực hiện rà soát danh sách doanh nghiệp theo Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26-12-2016 của Bộ trưởng Bộ KH và ĐT. BCĐ TĐT các cấp căn cứ vào hướng dẫn và tình hình thực tế để phân chia địa bàn điều tra cho điều tra viên, giám sát viên đảm bảo phù hợp. BCĐ cấp xã lập danh sách khối cá thể, thực hiện biểu tổng hợp và báo cáo BCĐ TĐT cấp huyện trước ngày 10-6-2017; BCĐ cấp huyện nghiệm thu danh sách, biểu tổng hợp của BCĐ cấp xã, thực hiện các biểu tổng hợp và báo cáo BCĐ TĐT tỉnh trước ngày 15-6-2017; BCĐ tỉnh nghiệm thu danh sách, biểu tổng hợp của BCĐ cấp huyện, thực hiện các biểu tổng hợp và báo cáo về BCĐ TĐT Trung ương trước ngày 20-6-2017. Căn cứ số địa bàn, số đơn vị điều tra và định mức điều tra của 1 điều tra viên để xác định chính xác số lượng điều tra viên, tổ trưởng cần tuyển dụng cho từng huyện, thành phố; đảm bảo tuyển những người có năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, am hiểu địa hình và sự phân bố dân cư của các địa bàn điều tra. BCĐ tỉnh đã kịp thời tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn các nội dung như: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về TĐT; quán triệt nội dung, kế hoạch TĐT; phương án, các quy trình, nội dung các loại phiếu điều tra cho BCĐ, Tổ thường trực cấp huyện, giám sát viên và điều tra viên cấp tỉnh. BCĐ cấp huyện tổ chức hội nghị triển khai và 2 lớp tập huấn các nội dung liên quan cho các thành viên BCĐ, điều tra viên cấp xã hướng dẫn, lập danh sách khối cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng; hướng dẫn phiếu điều tra khối cá thể, tôn giáo tín ngưỡng, các nhiệm vụ của điều tra viên. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và kế hoạch thực hiện TĐT đến các cấp, các ngành và cộng đồng; huy động tối đa các hình thức tuyên truyền: trên các phương tiện thông tin đại chúng; cổ động trực quan bằng pa nô, áp phích, khẩu hiệu...; tổ chức họp phổ biến ở thôn, xóm, tổ dân phố, các đoàn thể quần chúng… Vận động các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng điều tra tích cực tham gia. Trong quá trình triển khai, BCĐ các cấp cần huy động các nguồn lực hỗ trợ cho cuộc TĐT để khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho điều tra viên. Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc TĐT, BCĐ TĐT các cấp đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra kết hợp thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất trong suốt thời gian thực hiện TĐT từ khâu lập danh sách, tập huấn đến thu thập, tổng hợp nhanh số liệu điều tra tại địa bàn. Tập trung giám sát, kiểm tra, thanh tra việc lập bảng kê các đơn vị điều tra, tổ chức các lớp tập huấn, số lượng và chất lượng phiếu, cách hỏi và ghi phiếu của từng điều tra viên, tính lô-gích giữa các cột, dòng, các chỉ tiêu, quan hệ giữa các biểu, kiểm tra số học, đơn vị tính, đánh mã, các thủ tục hành chính, kiểm tra thực địa tại địa bàn... Tổ chức kiểm tra chéo, cấp trên giám sát, kiểm tra, thanh tra cấp dưới, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, kiểm tra trọng điểm, tổng kiểm tra trước khi nghiệm thu. BCĐ TĐT cấp trên kiểm tra điển hình việc tổ chức và thực hiện điều tra đối với cấp dưới để phát hiện và giải quyết tại chỗ, kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra. Các cấp đều phải tiến hành kiểm tra, thẩm định các nội dung điều tra theo đúng hướng dẫn quy định bảo đảm chất lượng của thông tin thu thập tại địa bàn trước khi nghiệm thu, bàn giao. Công tác kiểm tra phiếu của các điều tra viên cần được thực hiện trong ngày, không để dồn nhiều ngày. 
 
TĐT kinh tế năm 2017 là cuộc điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp; vì vậy các cấp, ngành, các địa phương cần thực hiện đúng phương án, các quy trình áp dụng cho TĐT, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện cuộc TĐT trên địa bàn toàn tỉnh đạt kết quả tốt./. 
 
Bài và ảnh: Văn Đại
,
,
.
,
,
,
,