,
Cập nhật lúc: 18:05 |23/05/2015
Để phát huy vai trò KHCN trong mọi mặt của đời sống xã hội, UBND huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc chuyên môn; hỗ trợ các xã, thị trấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển CN-TTCN theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ trong từng sản phẩm.
,
,
.
,
,
,
,