,
Cập nhật lúc: 08:40 |24/11/2014
Để vụ đông năm 2014 giành thắng lợi toàn diện, huyện Hải Hậu đã chỉ đạo các địa phương, nông dân thực hiện đúng định hướng phát triển vụ đông hàng hóa, tổ chức gieo trồng gọn vùng, theo quy hoạch để đảm bảo thuận lợi khi thực hiện các khâu dịch vụ sản xuất; liên kết tiêu thụ sản phẩm; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; từng bước hình thành vùng sản xuất cây vụ đông tập trung, vùng cánh đồng mẫu lớn 3 vụ.
,
,
.
,
,
,
,