,
Cập nhật lúc: 08:25 |01/09/2014
Để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, xã Trung Đông (Trực Ninh) đã tập trung phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế của xã đã có bước chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm gần đây đạt trên 11%/năm.
,
,
.
,
,
,
,