,
Cập nhật lúc: 08:32 |30/05/2017
Những năm qua hoạt động du lịch ở tỉnh ta có những chuyển biến tích cực với sự hình thành và phát triển của các khu, điểm du lịch, sự đầu tư của các cơ sở kinh doanh du lịch. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng, vật chất du lịch của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, phát triển chưa xứng với tiềm năng.
,
,
.
,
,
,
,