,
Cập nhật lúc: 08:33 |24/09/2021
Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, thành phố Nam Định có không gian đô thị mở rộng theo quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo các điều kiện đô thị trung tâm vùng theo tinh thần của Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, UBND thành phố xác định đi đôi với đầu tư xây dựng là phải nâng cao năng lực quản lý...
,
,
.
,
,
,
,