,
Cập nhật lúc: 09:02 |22/08/2014
Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 7750/BGTVT-CQLXD ngày 27-6-2014 về nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong quản lý chất lượng các dự án, công trình giao thông, Sở GTVT đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án giao thông tiến hành kiểm tra tất cả các dự án...
,
,
.
,
,
,
,