,
Cập nhật lúc: 08:11 |01/04/2020
Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập được 45 đoàn, tổ, đội khai thác thủy sản với gần 2.000 tàu và 3.358 lao động. Việc khuyến khích thành lập các tổ hợp tác nghề cá đã từng bước hỗ trợ sản xuất của các tàu, nâng cao kỹ thuật khai thác cho ngư dân; các chủ tàu tích cực gia công, cải hoán các loại lưới rê hỗn hợp 3 lớp nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản.
,
,
.
,
,
,
,