,
Cập nhật lúc: 09:06 |06/07/2015
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2010-2015), đến năm 2015 giá trị sản xuất CN-TTCN huyện Nam Trực ước đạt 2.718 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), mức tăng trưởng bình quân đạt 23,8%. Sản xuất CN-TTCN phát triển ổn định, bền vững đã góp phần quan trọng trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện...
,
,
.
,
,
,
,