,
Cập nhật lúc: 08:37 |23/09/2014
Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 114 phương tiện đo ở 14/25 đơn vị chưa được kiểm định và kiểm định hết thời hạn. Nhiều đơn vị sử dụng 100% phương tiện đo không được kiểm định lần nào. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nam Định sử dụng 35 thiết bị đo gồm 1 thiết bị điện tim, 20 áp kế và 14 huyết áp kế nhưng đều không được kiểm định tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
,
,
.
,
,
,
,