,
Cập nhật lúc: 08:52 |23/04/2014
Những năm qua, công tác nuôi trồng thủy sản (NTTS) được huyện Hải Hậu tập trung chỉ đạo phát triển theo hướng bền vững. Các hộ NTTS đã chuyển từ phương thức nuôi quảng canh sang nuôi quảng canh cải tiến, bán thâm canh và thâm canh; nhiều hộ đã đưa các đối tượng nuôi mới cho hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất.
,
,
.
,
,
,
,