,
Cập nhật lúc: 08:42 |31/08/2015
Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ xã viên trong sản xuất nông nghiệp, Ban Quản trị HTX đã chủ động tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp, các ngành, phối hợp với cán bộ của Phòng NN và PTNT, Trạm Khuyến nông để tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề kỹ thuật sản xuất, thâm canh, phòng trừ sâu bệnh...
,
,
.
,
,
,
,