Nghị quyết về chấp thuận danh mục các dự án bố trí vốn ngân sách địa phương quá thời gian quy định chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
Cập nhật lúc08:24, Thứ Tư, 04/05/2022 (GMT+7)

(S: 07/NQ-HĐND, ngày 26 tháng 4 năm 2022)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;   

Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận danh mục các dự án bố trí vốn ngân sách địa phương quá thời gian quy định chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận danh mục các dự án bố trí vốn ngân sách địa phương quá thời gian quy định được chuyển tiếp sang bố trí vốn ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021-2025.

(Chi tiết theo các phụ lục I, II đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan rà soát tiến độ thực hiện và bố trí vốn của các dự án làm cơ sở giao kế hoạch vốn trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục thực hiện các dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khóa XIX, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 4 năm 2022./. 

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chỉnh

 

 

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,