Chuyển biến trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Cập nhật lúc18:32, Thứ Tư, 03/11/2021 (GMT+7)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), thời gian qua, UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện THTK, CLP phù hợp với thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sử dụng tài sản, phương tiện của các địa phương, đơn vị ngày càng được quan tâm, chú trọng, góp phần THTK, CLP. Qua đó đã tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nông thôn mới xã Hải Phương (Hải Hậu).   Bài và ảnh: Văn Trọng
Nông thôn mới xã Hải Phương (Hải Hậu). 

Hàng năm UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố ban hành chương trình THTK, CLP phù hợp với lĩnh vực và phạm vi quản lý; cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí; đưa THTK, CLP trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và từng cơ quan, đơn vị, tổ chức; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu đặt ra. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, doanh nghiệp Nhà nước thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách Nhà nước được giao. Năm 2021 Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành, các huyện, thành phố đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên; các dự án đầu tư công; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ; kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; trang thiết bị làm việc; trang thiết bị y tế, thuốc phòng, chữa bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế do ngân sách Nhà nước cấp kinh phí; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Bên cạnh đó, MTTQ và các hội, đoàn thể tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của thanh tra nhân dân; giám sát đầu tư cộng đồng qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định.

Với việc đẩy mạnh các giải pháp công tác THTK, CLP trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và minh bạch trên nhiều lĩnh vực. Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã tiết kiệm chi thường xuyên, giảm cấp phát số tiền hàng trăm tỷ đồng; rà soát, xử lý 157 xe ô tô phục vụ công tác chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung. Kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất tại 4 huyện, thành phố. Thực hiện giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc các lĩnh vực. Các sở, ban, ngành chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật của bộ chủ quản và Bộ Tài chính để xây dựng ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng tại đơn vị. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và xây dựng đề án trình HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp cuối năm 2020 ban hành, sửa đổi, bổ sung 4 Nghị quyết quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh; phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi địa phương quản lý trên địa bàn; phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh... Đã thẩm định 25 dự án đầu tư xây dựng cơ bản, giá trị đề nghị quyết toán 219.344 triệu đồng; giá trị chấp nhận quyết toán 218.666 triệu đồng; giá trị giảm trừ 677 triệu đồng. Đặc biệt, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, đã thực hiện giải thể 8 đơn vị; sáp nhập, hợp nhất 83 đơn vị, còn 31 đơn vị, giảm 52 đơn vị, không bao gồm các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Ngoài ra, UBND tỉnh thực hiện tiết kiệm trong tình hình ngân sách bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thời gian tới UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác THTK, CLP trên tất cả lĩnh vực: Quản lý sử dụng ngân sách; quản lý, khai thác, sử dụng đất, tài nguyên thiên nhiên; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại các doanh nghiệp; quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định về THTK, CLP đến mọi tổ chức, công dân, từng bước đưa nội dung giáo dục pháp luật về THTK, CLP vào chương trình học tập, giáo dục trong nhà trường. Kết hợp chặt chẽ giữa THTK, CLP với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các định mức tiêu chuẩn chế độ trong các lĩnh vực và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến THTK, CLP theo thẩm quyền. Chấn chỉnh và thực hiện nghiêm các quy định về công khai trong các lĩnh vực; tăng cường vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể và nhân dân; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra THTK, CLP trong các lĩnh vực trọng điểm; kết luận và xử lý dứt điểm, công khai, kiên quyết các sai phạm theo đúng quy định, không để tồn đọng kéo dài. Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính góp phần đưa tỉnh ngày càng phát triển ổn định./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,