Chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Nghĩa Hưng
Cập nhật lúc08:04, Thứ Ba, 09/11/2021 (GMT+7)

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  ở Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng đã đi vào nền nếp và tạo những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Thị trấn Liễu Đề hôm nay.
Thị trấn Liễu Đề hôm nay.

Xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng đã xây dựng các chương trình, kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với những nội dung cụ thể, xác định rõ những nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên cũng như những nhiệm vụ thực hiện theo từng giai đoạn. Huyện ủy đã chú trọng gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với kiểm điểm cuối năm và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Các cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu phải quyết liệt trong chỉ đạo, gương mẫu, đề cao kỷ cương, kỷ luật trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Lấy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp hàng năm, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường lãnh đạo kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, vấn đề nổi cộm, các vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm; kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên.

Trong quá trình thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã xác định khâu đột phá để triển khai thực hiện là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”. Một số cấp ủy đã có cách làm sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, gắn với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương như: đổi mới việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế chính sách; cải cách thủ tục hành chính; kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ huyện, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã sớm đi vào cuộc sống và đã tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó chuyển biến rõ nét nhất là các cấp ủy Đảng đã quyết tâm mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên; ý thức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả thực thi công vụ; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bước chuyển tích cực. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 được thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần thẳng thắn, mang tính xây dựng, có nhiều đổi mới mang lại hiệu quả. Theo đó, bình quân hàng năm có trên 96% tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ; đặc biệt trong 2 năm 2019 và 2020 có 100% TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%... Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, vấn đề nổi cộm và kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên được tăng cường; kịp thời xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Trong 5 năm qua, cấp ủy các cấp, chi bộ và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 253 trường hợp, trong đó khiển trách 202 trường hợp, cảnh cáo 27 trường hợp, cách chức 1 trường hợp, khai trừ 23 trường hợp. Qua đó góp phần nâng cao sức chiến đấu và duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Những kết quả trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng của huyện Nghĩa Hưng. Vai trò của tổ chức Đảng được phát huy, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Trong 5 năm qua, huyện có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 9,78%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 21,13%/năm; giá trị kinh tế bình quân trên một ha canh tác đạt 124 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn dưới 1,2%. Năm 2017, huyện Nghĩa Hưng được công nhận đạt chuẩn NTM, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra là tiền đề để cả hệ thống chính trị huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 7 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 10 xã đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định đạt chuẩn NTM nâng cao đợt II năm 2020; xã Nghĩa Minh phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 2 mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu là làng Thành An, xã Nghĩa Phong và phố Thống Nhất, xã Nghĩa Trung; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

,
,
.
,
,
,
,