Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cập nhật lúc16:20, Thứ Tư, 27/10/2021 (GMT+7)

LTS: Như tin đã đưa, ngày 25-10-2021, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ ba giải quyết công việc phát sinh, đột xuất. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 13 nghị quyết quan trọng. Báo Nam Định Điện tử xin giới thiệu một số nghị quyết của kỳ họp.

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

(Số: 40/NQ-HĐND, ngày 25 tháng 10 năm 2021)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 25 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận kết quả bầu đối với các ông có tên sau đây, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Trần Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Ông Đinh Ngọc Văn, Chánh Thanh tra tỉnh. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 10 năm 2021./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chỉnh

 
,
,
.
,
,
,
,