Thông tri về việc lãnh đạo đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2022-2027 (Số 03-TT/TU, ngày 23-6-2021)
Cập nhật lúc15:14, Thứ Sáu, 25/06/2021 (GMT+7)

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh làm tốt chức năng, nhiệm vụ, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội. Các thế hệ cựu chiến binh đã thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực vận động, chăm lo, giúp đỡ nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua, hoạt động tình nghĩa, tương trợ giúp nhau của cựu chiến binh có sức lan tỏa trong cộng đồng. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội từng bước được đổi mới, hướng về cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào của địa phương vẫn còn một số hạn chế: công tác tham mưu, giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền hiệu quả chưa cao. Hoạt động công tác Hội ở một số nơi, nhất là cơ sở chưa thực sự đổi mới, thích ứng với tình hình mới. Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức, tạo điều kiện để phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong đời sống xã hội.

Để tổ chức thành công đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 6-5-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “lãnh đạo đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII”; tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Tập trung lãnh đạo đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, động viên các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân đoàn kết, phấn khởi; phát huy vai trò đoàn kết, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội, tạo điều kiện để hội thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình.

2. Lãnh đạo ban chấp hành Hội Cựu chiến binh cùng cấp làm tốt công tác chuẩn bị nội dung đại hội cấp mình. Báo cáo chính trị của ban chấp hành phải đánh giá đầy đủ tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, nêu rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khả thi thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức hội trong nhiệm kỳ tới.

3. Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành của các cấp hội, nhất là các chức danh cán bộ chủ chốt của Hội khóa mới đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội trong tình hình mới; bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

4. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống các biểu hiện suy thoái. Hội Cựu chiến binh các cấp phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội các cấp, để đại hội là ngày hội lớn của các cấp hội và toàn thể hội viên trong tỉnh.

5. Chỉ đạo các cấp chính quyền, cơ quan Quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh chuẩn bị, tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và đúng tiến độ.

Thời gian đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở bắt đầu từ quý I, hoàn thành trước ngày 30-4-2022; cấp huyện, thành phố, Hội khối 487 bắt đầu từ quý II, hoàn thành trước ngày 15-7-2022; Hội Cựu chiến binh tỉnh hoàn thành tổ chức Đại hội trước ngày 15-10-2022.

6. Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 và tập trung chỉ đạo thực hiện, bảo đảm yêu cầu, tiến độ đề ra; chỉ đạo đại hội điểm và rút kinh nghiệm để triển khai ra diện rộng.

7. Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ và Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh theo dõi thực hiện Thông tri này; thường xuyên báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thông tri này phổ biến đến chi bộ./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Lê Quốc Chỉnh

,
,
.
,
,
,
,