Tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới
Cập nhật lúc06:13, Thứ Sáu, 25/06/2021 (GMT+7)

Năm đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) xây dựng các nghị quyết chuyên đề: “Nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, “Tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới”. Các nghị quyết chuyên đề hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, thể hiện rõ nhiệt huyết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có phong cách làm việc dân chủ, có quyết tâm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự, các tổ chức đoàn thể vững mạnh gắn với thực hiện văn hóa nơi công sở.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định.
Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định.

“Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”

Đảng bộ Khối có 159 tổ chức cơ sở đảng; trong đó, có 81 đảng bộ, 58 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, Đảng bộ Khối quán triệt và lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; trong đó có các nội dung về đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (gọi tắt là đơn vị). Nhiều đơn vị đã xây dựng và ban hành tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; các quy chế hoạt động của đơn vị.

Các đảng bộ, chi bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước thuộc Đảng bộ Khối tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo nghiên cứu, vận dụng linh hoạt những cách làm hay, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi đơn vị. Theo đó, phong trào được cụ thể hóa theo chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị như: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp”; xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Hướng nội dung các phong trào thi đua vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, như: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”, “Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo”, “Dân vận khéo”, “Xây dựng chính quyền vững mạnh”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Xây dựng cơ quan văn hóa kiểu mẫu”; “Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, xây dựng văn minh công sở”…

Ở một số đơn vị, các tiêu chí xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp được đóng khung treo trang trọng ở phòng họp, những nơi thuận tiện để cán bộ, đảng viên, người dân đến liên hệ làm việc dễ quan sát, theo dõi và giám sát thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng nội dung chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức, đảng viên: “Biết rộng, hiểu sâu, vận dụng sáng tạo. Rèn luyện viết nói, nền nếp tác phong. Tư tưởng vững vàng, phát ngôn trung thực. Nêu gương đạo đức, tận tụy việc công”. Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, HĐND tỉnh tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với phong trào “Xây dựng tác phong, lề lối làm việc” thực hiện “Ngày làm việc 8 giờ có hiệu quả”... Tổ chức triển khai các chuyên đề giám sát, khảo sát và các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội theo đúng quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác dân nguyện được thực hiện đúng luật định; đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiếp thu và tổ chức trả lời nghiêm túc trong các kỳ họp. Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND “về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định”. Cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, kịp thời rà soát, bổ sung đưa vào quy chế, quy trình làm việc; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc trong thực thi công vụ, nhất là ở những bộ phận trực tiếp làm việc và tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từng bước được nâng lên, cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ giao tiếp, ứng xử, phục vụ khách hàng, người dân có chuyển biến tích cực.

Công tác tư tưởng của Đảng bộ Khối luôn được coi trọng, tăng cường và ngày càng đi vào nền nếp. Một số nội dung của công tác tư tưởng từng bước được đổi mới và nâng cao chất lượng. Những kết quả quan trọng đạt được trong công tác tư tưởng cùng với kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống , “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

“Kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: Tình hình tư tưởng trong Đảng bộ vẫn còn một số tồn tại như còn băn khoăn, dao động trước những khó khăn, thách thức đang phải đối mặt; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có tư tưởng cầm chừng, thiếu tính tiền phong, gương mẫu, gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần cầu thị và ý chí vươn lên chưa cao; ngại học tập, nhất là học tập lý luận chính trị. Công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ chậm được đổi mới, tính thuyết phục, tính chủ động, tính chiến đấu chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Công tác quản lý đảng viên, đấu tranh tự phê bình, phê bình đối với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong sinh hoạt chi bộ chưa được chú trọng. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số nơi còn hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo và thực hiện công tác tư tưởng chưa thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu một số đơn vị chưa thật sự chú trọng triển khai thực hiện các chỉ đạo về xây dựng văn hóa trong đơn vị. Nhận thức của một số cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về xây dựng văn hóa nơi làm việc chưa đầy đủ, chưa thấy rõ mối liên hệ giữa văn hóa nơi làm việc với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cải cách hành chính và yêu cầu cải thiện môi trường làm việc, nâng cao năng lực cạnh tranh. Quy chế, quy định của một số đơn vị về văn hóa còn chung chung, hiệu lực thi hành còn hạn chế; phương thức, lề lối làm việc chưa khoa học, chất lượng chưa cao.

Đồng chí Vũ Hữu Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ khối trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát triển cơ quan, doanh nghiệp bền vững; đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước. Ngay đầu quý II năm 2021, Đảng bộ Khối xây dựng và ban hành 3 nghị quyết chuyên đề: “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới”, “Nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, “Tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới”.

Để thực hiện hiệu quả, hiệu lực mục tiêu xây dựng văn hóa trong đơn vị nhằm đảm bảo môi trường trang nghiêm, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện; hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghề nghiệp; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hóa, nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực về giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, trong sản xuất kinh doanh.

Công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; trong đó, lấy chi bộ làm nền tảng để thực hiện công tác tư tưởng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục và chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng. Công tác tư tưởng phải kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, giữa lời nói và việc làm, giữa “xây và chống”, lấy “xây” làm chính; việc nắm diễn biến tư tưởng phải đi đôi với quản lý cán bộ, đảng viên, giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm và chủ động, kịp thời định hướng thông tin trong Đảng bộ Khối.

Cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyện môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức theo hướng thiết thực, phục vụ yêu cầu công tác và theo quy hoạch cán bộ. Có các chế độ, chính sách để khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 

,
,
.
,
,
,
,