Nghĩa Hưng nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng
Cập nhật lúc08:18, Thứ Tư, 23/06/2021 (GMT+7)

Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng hiện có 72 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong đó 29 đảng bộ, 43 chi bộ với 8.762 đảng viên. Những năm qua, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác xây dựng Đảng. Trong đó tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Làng quê xã Nghĩa Trung đổi mới.
Làng quê xã Nghĩa Trung đổi mới.

Để đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Trong đó, đã tiến hành sắp xếp lại trên cơ sở giải thể và sáp nhập 14 tổ chức cơ sở đảng, chuyển giao 3 tổ chức cơ sở đảng, thành lập mới 5 tổ chức cơ sở đảng; cơ bản khắc phục được tình trạng sinh hoạt chi bộ ghép ở một số thôn xóm và chi bộ y tế. Huyện cũng đã hoàn thành sáp nhập xã Nghĩa Phúc và xã Nghĩa Thắng thành xã Phúc Thắng. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 (khóa XII) của Trung ương, huyện đã sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Trung tâm văn hóa - Thông tin và thể thao huyện; thành lập mới Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Bên cạnh đó, Huyện ủy thực hiện nghiêm các khâu trong công tác cán bộ, ban hành các quy định về quy chế phân cấp, quản lý cán bộ; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Thực hiện quy trình chỉ định, giới thiệu, bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ theo phân cấp quản lý, đảm bảo kịp thời, đúng nguyên tắc, quy định, tiêu chuẩn. Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử đối với 28 cán bộ, luân chuyển, điều động 3 cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban, ngành của huyện và các xã, thị trấn; cán bộ được bầu, bổ nhiệm, luân chuyển điều động đều có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính của đơn vị, địa phương. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã thực hiện tăng cường cán bộ huyện về đảm nhận chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND một số xã, thị trấn. Trong đó luân chuyển, chỉ định một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tham gia BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Liễu Đề, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cùng với công tác cán bộ, Huyện ủy Nghĩa Hưng tập trung chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác kết nạp đảng viên mới. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban của huyện định kỳ dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn. Qua đó kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, đề xuất của đảng viên và nhân dân để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn, đồng thời uốn nắn, hướng dẫn, định hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cụ thể hàng năm cho các tổ chức cơ sở đảng; đồng thời chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; qua đó kịp thời phát hiện những quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu vào Đảng. Là địa phương có đông đồng bào theo đạo Công giáo (chiếm 49%), Ban Thường vụ Huyện uỷ Nghĩa Hưng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về “Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo” tới cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Do đó số lượng đảng viên kết nạp mới hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Năm 2020, Đảng bộ huyện đã kết nạp 91 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 111 đảng viên.

Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, thực hiện nghiêm Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về việc xem xét xử lý và kỷ luật đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, công tác cán bộ, việc xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Từ năm 2015 đến năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo và tổ chức kiểm tra đối với 55 lượt tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 38 lượt tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện quy chế làm việc... Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 22 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận: tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; 20 đảng viên có vi phạm, trong đó 18 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên. Giải quyết tố cáo đối với 4 đảng viên với 8 nội dung; kết luận 5 nội dung tố cáo sai, 3 nội dung tố cáo chưa có cơ sở kết luận. Kiểm tra 64 lượt tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác tài chính đảng. Giám sát chuyên đề đối với 28 lượt tổ chức đảng và 4 đảng viên. Cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 253 trường hợp đảng viên có vi phạm; trong đó khiển trách 202 trường hợp, cảnh cáo 27 trường hợp, cách chức 1 trường hợp, khai trừ 23 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu là quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; về công tác quản lý đất đai; phẩm chất đạo đức lối sống... Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu tố và xử lý kỷ luật tổ chức cơ sở đảng và đảng viên bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Điều lệ Đảng, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; ngăn chặn và phòng ngừa tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên. 

Với việc thực hiện các biện pháp đồng bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Nghĩa Hưng được nâng lên. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở được phát huy; đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ đảng viên trong đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 89,8%; trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 14,4%, đảng viên trong đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ 9,6%, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 0,6%; nhiều tổ chức đảng nhiều năm liền giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng là cơ sở để Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,