Nghị quyết về ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cập nhật lúc09:08, Thứ Ba, 02/03/2021 (GMT+7)

Ngày 1-3-2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-UBBC về ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung Nghị quyết như sau: 

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH ngày 11-1-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 14-1-2021 của Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 16/TT-UBND, ngày 25-2-2021 về việc đề nghị ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

1. Số đơn vị bầu cử là 18 (mười tám);

2. Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử (có danh sách kèm theo);

3. Số lượng đại biểu được bầu là 61 (sáu mươi mốt đại biểu).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn; các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong 

,
,
.
,
,
,
,