Nghị quyết kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Cập nhật lúc08:21, Thứ Sáu, 18/12/2020 (GMT+7)

LTS: Như tin đã đưa, trong các ngày 7 và 8-12-2020, HĐND tỉnh khóa XVIII đã tiến hành kỳ họp thứ mười sáu. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 39 nghị quyết quan trọng. Từ ngày 18-12-2020, Báo Nam Định Điện tử xin giới thiệu một số nghị quyết của kỳ họp.

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

(Số: 47/NQ-HĐND, ngày 8 tháng 12 năm 2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 8 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Xác nhận kết quả bầu cử đối với ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2: Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 8 tháng 12 năm 2020./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chỉnh 

 


 

,
,
.
,
,
,
,