Từng bước sắp xếp tinh gọn bộ máy các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc08:35, Thứ Tư, 14/10/2020 (GMT+7)

Sau hơn 2 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trước khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, số lượng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính Nhà nước thuộc UBND tỉnh gồm 19 đơn vị cấp sở và tương đương; Ban Quản lý dự án cấp tỉnh có 1 đơn vị; số lượng đầu mối trực thuộc cấp sở là 152 phòng, ban. Trong 10 UBND huyện, thành phố, mỗi đơn vị có 12 phòng, ban và tương đương. Toàn tỉnh có 229 UBND xã, phường, thị trấn. Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh là 1.295 đơn vị; trong đó đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo là 878 đơn vị; đơn vị sự nghiệp Y tế có 277 đơn vị; đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm 38 đơn vị cùng 102 đơn vị sự nghiệp khác. Số lượng lãnh đạo quản lý thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố là 847 người. Số lượng biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước là 2.253 người. Biên chế và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, giáo viên mầm non hợp đồng các loại là 29.069 người. Về đơn vị hành chính, trong 10 huyện, thành phố trực thuộc tỉnh có 9 đơn vị hành chính đạt tiêu chí về dân số nhưng không đạt tiêu chí về diện tích. Cụ thể, có 4 đơn vị đạt tiêu chí về dân số, tiêu chí về diện tích tự nhiên đạt trên 50% gồm các huyện: Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Ý Yên. Có 5 đơn vị đạt tiêu chí về dân số, tiêu chí diện tích tự nhiên đạt dưới 50% gồm thành phố Nam Định và các huyện: Vụ Bản, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường. Huyện Mỹ Lộc không đạt cả 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Để thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương tới cán bộ chủ chốt đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung các Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU, Chương trình hành động số 19-CTr/TU; Ban TVTU ban hành một số quyết định có liên quan; UBND tỉnh ban hành các kế hoạch nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương. Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy đã xây dựng chương trình hành động; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng, triển khai kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương tại địa phương, đơn vị.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương, với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chất lượng hoạt động ở các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh đã được nâng lên. Đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh quyết định giữ nguyên số lượng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính Nhà nước khác trực thuộc gồm 19 đơn vị và Ban Quản lý dự án cấp tỉnh, 152 phòng, ban và tương đương. Ở cấp huyện, 10/10 huyện, thành phố thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND-UBND tại 3 đơn vị Nam Trực, Giao Thủy, Vụ Bản; hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức Huyện ủy Vụ Bản. Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; đến nay tỉnh đã hoàn thiện việc sáp nhập 3 xã: Hải Toàn huyện Hải Hậu, xã Yên Xá huyện Ý Yên, xã Nghĩa Phúc huyện Nghĩa Hưng. Sau khi sáp nhập, tỉnh hiện có 226 xã, phường, thị trấn (giảm 3 xã so với trước đây). Đáp ứng xu thế phát triển, tỉnh đã thành lập 2 phường thuộc thành phố Nam Định là Lộc Hòa và Mỹ Xá trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Lộc Hòa và xã Mỹ Xá. Về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh đã tổ chức lại 17 đầu mối gồm thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh. Thành lập Trung tâm y tế huyện đa chức năng trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm y tế, Bệnh viện cấp huyện (trừ Bệnh viện huyện Hải Hậu), Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình. Hợp nhất Trung tâm Thông tin triển lãm, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm văn hóa 3-2 thành một đầu mối. Hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn với Trạm Khuyến nông thuộc UBND cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện, là đơn vị sự nghiệp công lập. Sáp nhập các trường Trung cấp nghề thương mại du lịch và dịch vụ, Trung cấp Kinh tế kỹ thuật nông nghiệp, Trung cấp Cơ điện, Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống, Trung cấp công nghệ và truyền thông, Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghiệp vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ và đổi tên thành Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ. Hợp nhất trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã, phường, thị trấn có từ 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS công lập trở lên, bảo đảm mỗi xã, phường, thị trấn chỉ có 1 trường cho mỗi cấp học. Tính đến nay, tổng số trường thực hiện sáp nhập trên địa bàn toàn tỉnh giảm được 111 đầu mối... Trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, tỉnh ta đã chuyển 15 đơn vị sự nghiệp sang tự chủ; tiến hành giải thể 8 đơn vị. Như vậy, đến nay, tỉnh Nam Định có 1.096 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 199 đơn vị so với trước đây (giảm nhiều nhất tập trung ở các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Số biên chế giảm do tổ chức lại, giải thể và chuyển sang đơn vị tự chủ là 312 người...

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập thời gian tới các cấp ủy, lãnh đạo các ngành, các địa phương tập trung tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch của tỉnh như: Hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định và Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, du lịch tỉnh; hợp nhất Bảo tàng tỉnh và Ban quản lý Di tích danh thắng tỉnh; hợp nhất Trường Nghiệp vụ Thể dục, thể thao và Trung tâm Đào tạo vận động viên bóng đá; hợp nhất Trung tâm giống hải sản, Trung tâm giống thủy đặc sản thành Trung tâm giống thủy hải sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, tỉnh đã có kế hoạch từng bước chuyển 6 đơn vị sự nghiệp sang tự chủ kinh phí chi thường xuyên, 2 đơn vị chuyển hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục có giải pháp quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt hơn sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đưa Nam Định sớm đạt mục tiêu là tỉnh phát triển khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Xuân Thu


 

,
,
.
,
,
,
,