Các ý kiến tham luận tại Đại hội
Xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ
Cập nhật lúc07:54, Thứ Sáu, 25/09/2020 (GMT+7)

Lương Văn Kiểm
TUV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

… Quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng và cấp ủy cấp trên, 5 năm qua Đảng ủy Quân sự tỉnh và Bộ CHQS tỉnh đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, củng cố tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc nổi bật trên 5 nội dung sau:

Thứ nhất: Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hàng năm, Tỉnh ủy ra nghị quyết lãnh đạo, UBND tỉnh ban hành chỉ thị, Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trọng tâm là ban hành các đề án thực hiện các luật, thông tư, nghị định của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

Trên cơ sở đó, cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, trong đó lực lượng vũ trang tỉnh là nòng cốt, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Thứ hai: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai hiệu quả các nội dung nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc cả về tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học công nghệ; tiềm lực quân sự - an ninh.

Thứ ba: Hoàn thành 100% chỉ tiêu diễn tập khu vực phòng thủ các cấp trong nhiệm kỳ. Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy vai trò quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; đặc biệt đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành của tỉnh, gương mẫu đi đầu trong phòng chống đại dịch COVID-19.

Thứ tư: Thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang tỉnh trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện.

Thứ năm: Triển khai thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó dự báo. Trong nước các thế lực thù địch, cơ hội, phản động sẽ lợi dụng để tăng cường chống phá ta. Trên địa bàn tỉnh bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn không ít khó khăn thách thức, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh các khu công nghiệp, an ninh tôn giáo, an ninh mạng, an ninh phi truyền thống vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định. Tình hình đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, có tác động không nhỏ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh và lực lượng vũ trang tỉnh.

Để làm tốt nhiệm vụ này, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 64 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và các luật, thông tư nghị định của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, chăm lo xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, chủ động phòng chống làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch… Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án kinh tế kết hợp với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển và an ninh trật tự khu biên giới biển, nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo về khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, thành phố, bảo đảm ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Bên cạnh tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện./.

,
,
.
,
,
,
,