Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc20:10, Thứ Năm, 30/07/2020 (GMT+7)

(Số: 32/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 7 năm 2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII,
KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định với nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Tăng cường, đảm bảo khả năng phòng, chống lũ cho các công trình đê điều. Bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương trong vùng dự án. Bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan môi trường.

2. Phạm vi và quy mô đầu tư

Hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt 05 đoạn đê xung yếu, cụ thể gồm:

- Đê tả Ninh đoạn từ K11+000 - K14+370 huyện Xuân Trường và huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Đê hữu Ninh đoạn từ K0+000 - K5+290 và đoạn từ  K9+000 - K11+900 huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

- Đê tả Ninh đoạn từ K27+990 - K32+838 huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

- Đê tả Ninh đoạn từ K40+000 - K43+212 huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Đê hữu Hồng đoạn từ K185+240 - K188+833 huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

3. Dự án nhóm: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 169,9 tỷ đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: 

- Ngân sách Trung ương: 120,0 tỷ đồng.

- Phần còn lại: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: các huyện Trực Ninh, Xuân Trường và Hải Hậu, tỉnh Nam Định.   

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đê điều và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH  
Trần Văn Chung

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,