Nghị quyết về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
Cập nhật lúc18:54, Thứ Hai, 20/07/2020 (GMT+7)

(Số: 29/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 7 năm 2020)

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ÐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NÐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Ðịnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với nội dung như sau:

1. Tổng mức đầu tư của dự án: 5.326,5 tỷ đồng (tăng 340,5 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 335/QÐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017). Ðược chia làm 02 giai đoạn như sau:

a) Giai đoạn I: 2.839,0 tỷ đồng.

b) Giai đoạn II: 2.487,5 tỷ đồng.

2. Ðiều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

a) Giai đoạn I: 2.839,0 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương (trái phiếu Chính phủ): 1.200,0 tỷ đồng (đã bao gồm 10% dự phòng theo quy định của pháp luật);

- Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 1.639,0 tỷ đồng (tăng 243,0 tỷ đồng so với Quyết định số 335/QÐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017).

b) Giai đoạn II: 2.487,5 tỷ đồng (tăng 97,5 tỷ đồng so với Quyết định số 335/QÐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017). Nguồn vốn cân đối trong kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Ðiều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Giai đoạn I: Năm 2017-2021.

- Giai đoạn II: Năm 2021-2025.

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 335/QÐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Ðịnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Ðiều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành và các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục để trình các bộ, ngành Trung ương thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Ðầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Ðịnh khoá XVIII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020, có hiệu lực từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 29/NQ-HÐND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Ðịnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,