Hội đồng nhân dân tỉnh đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp
Cập nhật lúc08:01, Thứ Hai, 16/03/2020 (GMT+7)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; trong đó vấn đề nâng cao chất lượng các kỳ họp được đặc biệt coi trọng nhằm thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, thông thường mỗi năm HĐND tỉnh tổ chức 2 kỳ họp thường lệ và từ 2 đến 3 kỳ họp bất thường để quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, trước mỗi kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh đều phối hợp với Thường trực UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai các công việc chuẩn bị cho các kỳ họp đảm bảo tiến độ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Trước mỗi kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh đều ban hành các kế hoạch triển khai công tác tiếp xúc cử tri; trong đó, năm 2019, trên cơ sở các kế hoạch tiếp xúc cử tri được ban hành, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri tại 75 điểm. Thời gian, địa điểm và danh sách đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm được. Qua tiếp xúc cử tri trước hai kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp được 120 vấn đề để chuyển tới UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri. Qua đó, hầu hết những ý kiến kiến nghị phản ánh trong các buổi tiếp xúc cử tri đều được các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, chọn lọc nhằm giải quyết thấu đáo trong mỗi kỳ họp hoặc chủ động chuyển tải đến các cơ quan chức năng nghiên cứu, xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh duy trì thường xuyên, nghiêm túc, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, là kênh thông tin quan trọng phục vụ nâng cao chất lượng các kỳ họp. Trong năm 2019, Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tiếp 62 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp nhận 179 đơn các loại. Thường trực HĐND tỉnh đã xử lý, chuyển 54 văn bản đến các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết 75 vụ việc cụ thể, các đơn còn lại không chuyển do không đủ điều kiện xử lý hoặc cùng một vụ việc nhưng gửi liên tục nhiều đơn hoặc gửi nhiều cơ quan của HĐND tỉnh... Thường trực HĐND tỉnh đã giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện giám sát 3 vụ việc khiếu nại, tố cáo để trả lời công dân và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND và UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh đã tích cực tham mưu xây dựng các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động tổ chức thẩm tra, giám sát các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết và xây dựng báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các phiên họp để nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra trước khi diễn ra các kỳ họp.

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh và để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, năm 2019 Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức 3 kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm các kỳ họp thứ tám, kỳ họp thứ mười và kỳ họp thứ 12. Tại kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh đã tiến hành xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng: Quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới; xem xét, cho ý kiến và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công; quyết định phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019; thông qua thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp và bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh; thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021; kiện toàn chức danh Ủy viên UBND tỉnh... Tại các kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, nhất trí và biểu quyết thông qua 72 Nghị quyết các loại. Các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua đều đúng thẩm quyền, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sát với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhằm nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn luôn được đặc biệt quan tâm, bảo đảm khách quan, dân chủ, vì lợi ích chung của tỉnh. Tại kỳ họp thứ chín và thứ 11, các đại biểu HĐND tỉnh đặt 16 câu hỏi chất vấn thuộc 9 lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, lao động - thương binh và xã hội, nội vụ, cải cách hành chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, bảo hiểm, giao thông, đầu tư và kế hoạch. Những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh chất vấn là những vấn đề thực tế được nhiều cử tri quan tâm. Dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, phiên chất vấn diễn ra cởi mở, dân chủ, các câu chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại hội trường đã được lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các ngành liên quan trả lời trực tiếp tại kỳ họp. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã có thông báo nội dung phiên chất vấn gửi các cấp, các ngành, các địa phương để các cơ quan và người có thẩm quyền tiếp thu, tổ chức thực hiện và gửi các đại biểu HĐND tỉnh để giám sát việc thực hiện, bảo đảm mang lại hiệu quả cao nhất. Hiện Thường trực HĐND tỉnh đang tiến hành thành lập các đoàn giám sát chuyên đề về tình hình quản lý và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020; giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật của một số cơ quan, tổ chức trong hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn tháng 1-2017 đến tháng 12-2019.

Trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với Thường trực UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh trong năm 2020. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề của Thường trực và của các Ban HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật, trong đó chú trọng giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Tích cực phối hợp với Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn về kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND các huyện, thành phố./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,