Nam Trực quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020
Cập nhật lúc16:33, Thứ Năm, 09/01/2020 (GMT+7)

Khúc Mạnh Kiên
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Trực

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành của tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nam Trực với sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn huyện đã đạt được kết quả quan trọng.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nam Trực Khúc Mạnh Kiên làm việc với Đảng ủy xã Nam Lợi. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nam Trực Khúc Mạnh Kiên làm việc với Đảng ủy xã Nam Lợi. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Những kết quả nổi bật đó là: Huyện Nam Trực hoàn thành công tác xây dựng huyện nông thôn mới được tỉnh và Trung ương đánh giá cao; về đích sớm hơn 1,5 năm so với chỉ tiêu đại hội đảng bộ huyện khóa XXV đã đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp hoàn thiện; môi trường, cảnh quan và diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp thay đổi rõ nét; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên; an ninh trật tự nông thôn được giữ vững. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2019 đạt 7.070 tỷ đồng bằng 100,4% so với kế hoạch, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2018, tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thu từ kinh tế trên địa bàn ước năm 2019 đạt 231.576 triệu đồng bằng 116,6% so với dự toán tỉnh, huyện giao. Trong đó: Thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất ước thực hiện 110 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch; Thu thường xuyên ước thực hiện được 121.576 triệu đồng, đạt 123,3% kế hoạch; Các công trình dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới đã tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, nổi bật là những chuyển biến tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Công tác an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm, thực hiện tốt. Hoạt động của các cơ quan khối nội chính đạt kết quả tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ huyện và Nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra. Do vậy, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2020 là:

Một là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.

Hai là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, nâng cao đời sống của nhân dân; thu hút một số dự án lớn, triển khai một số công trình trọng tâm, trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mội góc thị trấn Nam Giang. Ảnh: Viết dư
Mội góc thị trấn Nam Giang. Ảnh: Viết Dư

Ba là: Tập trung chỉ đạo các địa phương duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững; xây dựng nông thôn mới nâng cao đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Bốn là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 64/KH-UBND của UBND huyện ngày 26-11-2018 thực hiện Kết luận số 43/KL-TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 16-10-2018 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai. Tập trung chấn chỉnh công tác quản lý đất đai ở các xã, thị trấn; xử lý nghiêm, kiên quyết các trường hợp vi phạm.

Năm là: Thực hiện các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách; trong đó cần quan tâm chỉ đạo thu một số khoản thu còn khó khăn như thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, tiền thuê đất, phí môi trường…; tăng cường quản lý thu tại xã, từng bước nâng cao chất lượng công tác thu tại xã. Thực hiện dự toán chi ngân sách đảm bảo yêu cầu chi đúng quy định, tập trung được nguồn lực cho các nhiệm vụ lớn của địa phương, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của UBND một cách thống nhất, đồng bộ, tiết kiệm và hiệu quả.

Sáu là: Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 17-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tập trung chỉ đạo xây dựng các khu dân cư văn hóa nông thôn mới, làm chuyển biến rõ nét về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, phát triển bảo hiểm y tế và vệ sinh môi trường Ngày Chủ nhật xanh. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo Kết luận số 01-KL/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ở tất cả các bậc học; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo. Làm tốt công tác y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình; chú trọng việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ 91,6% dân số trở lên.

Bảy là: Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp, phát huy những kết quả đạt được khắc phục những tồn tại hạn chế, tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, của Huyện ủy và HĐND huyện. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cũng như các ý kiến, kiến nghị chính đáng mà cử tri và nhân dân phản ánh ngay từ cơ sở, tránh khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người.

Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phối hợp, tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 62-KH/HU ngày 23-8-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, phát huy mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế để đẩy mạnh phát triển CN-TTCN và ngành nghề nông thôn, Đảng bộ, quân và dân Nam Trực sẽ vững tiến bước tới những mùa xuân của sự phồn vinh và phát triển, xứng đáng với truyền thống lịch sử văn hoá của quê hương./.

,
,
.
,
,
,
,