Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường huyện nối từ đê tả Đáy đến đường 57B huyện Ý Yên
Cập nhật lúc07:53, Thứ Ba, 24/12/2019 (GMT+7)

(Số: 59/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường huyện nối từ đê tả Đáy đến đường 57B huyện Ý Yên với nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp thuộc các xã Yên Bằng, Yên Tiến, Yên Khang, Yên Hồng, huyện Ý Yên; đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nâng cao năng lực vận tải, vận chuyển hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch được phê duyệt.

2. Quy mô đầu tư:

Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 7,3km, gồm:

a) Tuyến chính: Điểm đầu giao với ngã ba đê tả Đáy tại xã Yên Bằng; Điểm cuối giao với ngã ba đường 57B tại xã Yên Tiến; Chiều dài khoảng 5,6km; Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (Bmặt=10,5m;  Bnền=19,5m); Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm.

b) Tuyến nhánh: Điểm đầu giao với tuyến chính tại Km3+092; Điểm cuối giao với đường trục xã Yên Bằng; Chiều dài khoảng 1,7km; Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (Bmặt=10,5m; Bnền=19,5m); Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm.

c) Các công trình trên tuyến, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông,... được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

3. Dự án nhóm: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 280,228 tỷ đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, nguồn đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Ý Yên và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

7. Thời gian thực hiện: 2020-2024.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,