Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Khánh - Liên Bảo, huyện Vụ Bản
Cập nhật lúc07:56, Thứ Tư, 25/12/2019 (GMT+7)

(Số: 60/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 2 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Khánh - Liên Bảo, huyện Vụ Bản với nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Khánh - Liên Bảo, huyện Vụ Bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, nâng cao năng lực vận tải, vận chuyển hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt.

2. Quy mô đầu tư:

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 10,5km, gồm:

a) Đoạn 01: Từ đường cầu Họ - Hạnh Lâm đến Quốc lộ 38B, chiều dài  khoảng 4,6km; Thiết kế theo tiêu chuẩn quy mô đường cấp V đồng bằng, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm.

b) Đoạn 02: Từ Quốc lộ 37B đến Tỉnh lộ 485B, chiều dài khoảng 5,9km; Thiết kế theo tiêu chuẩn quy mô đường cấp IV đồng bằng, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm.

c) Các công trình trên tuyến, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông,... được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

3. Dự án nhóm: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 168,367 tỷ đồng.

5. Nguồn vốn:

- Nguồn đấu giá quỹ đất trên địa bàn huyện Vụ Bản và các nguồn vốn hợp pháp khác;

- Địa phương chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và xây dựng rãnh dọc đoạn qua khu dân cư.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

7. Thời gian thực hiện: 2020-2024.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 7 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,