Huyện ủy Ý Yên nỗ lực chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
Cập nhật lúc08:20, Thứ Sáu, 27/12/2019 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 15-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên đã xây dựng Kế hoạch số 45-KH/HU, ngày 21-8-2019 nhằm triển khai, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn. 

Văn phòng Huyện ủy Ý Yên tích cực chuẩn bị văn bản, tài liệu giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn.
Văn phòng Huyện ủy Ý Yên tích cực chuẩn bị văn bản, tài liệu giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn.

Theo đó, Đảng bộ huyện Ý Yên xác định đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại mở rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều xác định rõ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên đã thống nhất chọn Đảng bộ xã Yên Khánh, Đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để tổ chức đại hội điểm; chọn Đảng bộ xã Yên Cường, Đảng bộ Công an huyện tiến hành đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Cấp ủy các đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đến giữa tháng 12-2019, cả 4 đảng bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm đều đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị triển khai đến các cơ sở trực thuộc thảo luận; đồng thời nỗ lực chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ xong trước ngày 15-1-2020. Do các bước công việc diễn ra rất khẩn trương, Ban Tổ chức Huyện ủy Ý Yên đã sớm ban hành Hướng dẫn số 189-HD/BTCHU về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong hướng dẫn, yêu cầu gần 600 chi bộ trực thuộc đảng ủy tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 cần đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và các nghị quyết, quy định của Trung ương, của cấp ủy cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ tổ chức đại hội đều phải tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết ngay từ cơ sở. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân sự tham gia chi ủy là những đảng viên trẻ có năng lực, uy tín trong chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng, thôn, xóm, tổ dân phố ở những nơi có đủ điều kiện. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề tồn đọng, kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quan tâm. Cùng với việc tăng cường ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, huyện Ý Yên đã quyết định thành lập 11 tổ công tác, mỗi tổ do một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ở tất cả 79 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đến nay, Đảng bộ huyện Ý Yên đã có 95 chi bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra.

Thực hiện Thông báo số 859-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quyết định lựa chọn Đảng bộ huyện Ý Yên tổ chức đại hội điểm cấp huyện của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên đang tập trung lãnh đạo, đẩy nhanh tiến đội đại hội cấp cơ sở, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào đầu tháng 5-2020 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./. 

Bài và ảnh: Xuân Thu 

,
,
.
,
,
,
,