Đảng bộ Xuân Trường phát huy vai trò của đảng viên vùng giáo
Cập nhật lúc08:41, Thứ Hai, 30/12/2019 (GMT+7)

Đảng bộ huyện Xuân Trường hiện có 72 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số 8.230 đảng viên. Trong đó có 371 đảng viên Công giáo sinh hoạt ở 117 chi bộ; đặc biệt, có 8 chi bộ 100% đảng viên gốc giáo. Nhằm phát huy vai trò của đảng viên gốc giáo, Huyện ủy Xuân Trường đã tập trung chỉ đạo xây dựng các đảng bộ, chi bộ vùng giáo vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Cán bộ chi bộ xóm 24, xã Xuân Hồng (Xuân Trường) trao đổi kinh nghiệm phát triển đảng viên gốc giáo.
Cán bộ chi bộ xóm 24, xã Xuân Hồng (Xuân Trường) trao đổi kinh nghiệm phát triển đảng viên gốc giáo.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuân Trường cho biết, những năm qua, Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức Đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân vùng giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về tôn giáo. Trong đó, cán bộ, đảng viên cơ sở luôn gương mẫu đi đầu thực hiện để làm gương cho nhân dân. Huyện ủy triển khai quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm, ngoài việc tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đội ngũ cán bộ còn được tập huấn chuyên sâu về công tác tôn giáo; tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên gốc giáo. Bên cạnh đó, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết 84-NQ/HU ngày 13-11-2008 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác tôn giáo trên địa bàn huyện”, trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp phát triển đảng viên là người có đạo. Đảng bộ xã Xuân Hòa hiện có trên 300 đảng viên sinh hoạt tại 29 chi bộ. Hàng năm, Đảng ủy xã phân công cấp ủy viên có kinh nghiệm, am hiểu công tác tôn giáo về sinh hoạt tại các chi bộ ở nơi có đông đồng bào theo đạo nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; tuyên truyền chính sách tôn giáo của Đảng và giúp đồng bào Công giáo chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường trực Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ tiến hành khảo sát chất lượng đội ngũ đoàn viên, thanh niên, củng cố chi đoàn cơ sở và các tổ chức hội, quan tâm bồi dưỡng thanh niên có đạo, qua đó phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng. Năm 2019, Đảng bộ xã đã kết nạp 8 đảng viên mới (trong đó có 2 đảng viên gốc giáo). Đến nay, toàn huyện có 371 đảng viên gốc giáo trong đó có 107 đảng viên (chiếm 29,7%) được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên.

Trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là người có đạo, các cấp ủy Đảng quan tâm bố trí, sắp xếp phân công cán bộ đảng viên là người có đạo tham gia giữ chức vụ trong tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cũng thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân, tình hình hoạt động của các tôn giáo, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, làm tròn bổn phận của người giáo dân yêu nước, của công dân nơi cư trú. Hiện nay huyện có 1 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 2 Huyện ủy viên, 4 trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 13 cán bộ chủ chốt cấp xã; 29 trưởng, phó các cơ quan, đoàn thể của xã; 39 bí thư, phó bí thư chi bộ, xóm trưởng, xóm phó là người gốc giáo. Trong công tác xây dựng chính quyền, vai trò của đảng viên gốc giáo được phát huy hiệu quả. Các đồng chí thường xuyên tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, toàn huyện có 75% số thôn, xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 80% gia đình đạt “Gia đình văn hóa”; 18/22 xứ, 34/50 họ đạo đạt “Xứ, họ đạo tiên tiến”; 80% gia đình Công giáo đạt danh hiệu “Gia đình Công giáo gương mẫu” an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng không ngừng được nâng lên.

Việc phát huy vai trò của đảng viên là người theo đạo Công giáo đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thêm hạt nhân chính trị trong vùng đồng bào Công giáo. Qua đó, tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; tập hợp, vận động đồng bào tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,