Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Lưu Hữu Phước kéo dài (đoạn từ đường Thanh Bình đến khu đô thị Mỹ Trung) và khu tái định cư Liên Hà 1, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định
Cập nhật lúc18:18, Thứ Năm, 21/11/2019 (GMT+7)

(Số: 44 /NQ-HĐND, ngày 24 tháng 10 năm 2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

(KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Lưu Hữu Phước kéo dài (đoạn từ đường Thanh Bình đến khu đô thị Mỹ Trung) và khu tái định cư Liên Hà 1, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định với nội dung như sau:

1. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh:

- Xây dựng tuyến đường Lưu Hữu Phước kéo dài (đoạn từ đường Thanh Bình đến khu đô thị Mỹ Trung), chiều dài khoảng L=420,0m, mặt cắt ngang Bnền = 19,0m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm.

- Xây dựng khu tái định cư Liên Hà 1 với diện tích khoảng 2,7ha đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính: San nền toàn bộ khu vực dân cư đảm bảo thoát nước tự chảy; Hệ thống giao thông thiết kế phù hợp với quy hoạch và thực tế khu vực, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm; Vỉa hè, bó vỉa, đan rãnh; Hệ thống cây xanh; Hệ thống đảm bảo giao thông; Hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng được thiết kế đồng bộ. 

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 107,69 tỷ đồng.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Lưu Hữu Phước kéo dài (đoạn từ đường Thanh Bình đến khu đô thị Mỹ Trung) và khu tái định cư Liên Hà 1, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.   

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 24 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,