Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc18:35, Chủ Nhật, 17/11/2019 (GMT+7)

(Số: 40/NQ-HĐND, ngày 24 tháng 10 năm 2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

(KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương 12,9 tỷ đồng (Bao gồm: Ngân sách Trung ương đã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 4,84 tỷ đồng; Ngân sách Trung ương dự kiến điều chuyển, bổ sung thêm trong giai đoạn 2016-2020 là 8,06 tỷ đồng); Phần còn lại bố trí từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2022.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Văn bản số 03/HĐND-TT ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.   

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 24 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung 

,
,
.
,
,
,
,