Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 487B, tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc07:58, Thứ Tư, 20/11/2019 (GMT+7)

(Số: 42/NQ-HĐND, ngày 24 tháng 10  năm 2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

(KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 487B, tỉnh Nam Định với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung cải tạo, nâng cấp đường nối tiếp từ đường 487B đoạn ngã ba đường Vàng ra Quốc lộ 21 (xã Nam Hồng) chiều dài khoảng L=0,75km theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt.

- Bổ sung cải tạo, nâng cấp đoạn đường từ đường 487B đoạn cổng phụ nhà máy Yamani ra Quốc lộ 21 xã Nam Hồng với chiều dài khoảng L=1,3km theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt.

- Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình trên tuyến, nút giao, đường giao, kè mái, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông,... cho phù hợp với thực tế thi công, đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Văn bản số 58/HĐND-TT ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 487B, tỉnh Nam Định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 24 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,