Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đế thuộc hệ thống thủy nông huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc18:21, Thứ Ba, 05/11/2019 (GMT+7)

(Số: 32/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2019)

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ÐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

(KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NÐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ðầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NÐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NÐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NÐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ðầu tư công và số 161/2016/NÐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

 QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp trạm bơm Ðế thuộc hệ thống thủy nông huyện Vụ Bản với nội dung như sau:

1. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương 14,787 tỷ đồng (Bao gồm: Ngân sách Trung ương đã giao trong giai đoạn 2011-2015 là 10,6 tỷ đồng; Ngân sách Trung ương đã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 4,187 tỷ đồng); Phần còn lại bố trí từ ngân sách tỉnh, vốn hỗ trợ giá dịch vụ thủy lợi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 34/NQ-HÐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Ðịnh về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp trạm bơm Ðế thuộc hệ thống thủy nông huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Ðịnh; Quyết định số 2294/QÐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010, Quyết định số 1624/QÐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 1038/QÐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Ðịnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Ðế thuộc hệ thống thủy nông huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Ðịnh.

Ðiều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Ðầu tư công, Luật Ðất đai, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Ðịnh khóa XVIII, kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 24 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung  

,
,
.
,
,
,
,