Huyện ủy Hải Hậu tập trung giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
Cập nhật lúc07:54, Thứ Tư, 27/11/2019 (GMT+7)

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, những năm qua, Huyện ủy Hải Hậu có nhiều chủ trương, giải pháp từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ, nhân dân xóm 4, xã Hải Bắc phấn khởi với thành quả xây dựng nông thôn mới.
Cán bộ, nhân dân xóm 4, xã Hải Bắc phấn khởi với thành quả xây dựng nông thôn mới.

Bám sát Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, Huyện ủy Hải Hậu đã cụ thể hóa một số nội dung phù hợp tình hình địa phương và ban hành các văn bản triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã ban hành Quyết định số 184-QĐ/HU “Quy định về phân cấp quản lý cán bộ”; Quyết định số 185-QĐ/HU ngày 25-4-2017 “Ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử”; Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 19-4-2017 về “Triển khai công tác rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị (khoá XI)”. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã tập trung triển khai làm tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, xác định đây là khâu quan trọng trong công tác cán bộ, là căn cứ để tuyển chọn, xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng và nâng cao chất lượng cán bộ. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ được tiến hành hàng năm kết hợp với kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, trước khi xây dựng quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; lấy kết quả hoàn thành chức trách nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu kết hợp với nhận xét đánh giá của cấp ủy quản lý cán bộ. Quá trình nhận xét đánh giá cán bộ gắn với thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với kết quả đánh giá ngày càng đi vào thực chất: Năm 2016 có 72,05% cán bộ lãnh đạo, quản lý được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 29,95% cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ; đến năm 2018 có 20,1% cán bộ lãnh đạo, quản lý được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 79,9% cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua công tác đánh giá, nhận xét cán bộ đã giúp cho cấp ủy các cấp nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bố trí sử dụng cán bộ hợp lý đồng thời tạo điều kiện để cán bộ phát huy ưu điểm, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Hải Hậu tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình các bước xây dựng quy hoạch và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ và nhiệm kỳ tiếp theo. Quá trình tổ chức thực hiện luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong xây dựng quy hoạch, đảm bảo chất lượng, số lượng và có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đương chức và dự nguồn. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện uỷ và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở từ 1 đến 2 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong huyện; chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với các Ban xây dựng đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ từ huyện tới cơ sở. Phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh mở từ 1 đến 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo ở xã, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành của huyện. Trong 3 năm qua, đã cử 4 cán bộ đi đào tạo chuyên môn thạc sĩ, 22 cán bộ đi đào tạo cử nhân và cao cấp lý luận chính trị, 324 cán bộ trung cấp lý luận chính trị; 6 cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính… Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trình độ theo chức danh.

Cùng với nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã làm tốt công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác bổ nhiệm cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ. Cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý đều đảm bảo về tiêu chuẩn, phát huy được khả năng, năng lực công tác và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã luân chuyển, điều động 12 cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện quy trình bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử và hiệp y với ngành dọc tỉnh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với 91 cán bộ và bổ nhiệm lại 20 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; tuyển dụng được 80 cán bộ công chức, viên chức khối UBND huyện và các xã, thị trấn. Thông qua công tác tuyển dụng đã bổ sung thêm cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản về các đơn vị làm nguồn bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Với việc triển khai hiệu quả các giải pháp, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ Hải Hậu đã phát triển, trưởng thành cả về số lượng, chất lượng đóng góp tích cực vào việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Hải Hậu là một trong 5 huyện đầu tiên của cả nước về đích nông thôn mới (năm 2015) với 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn. Mục tiêu giai đoạn 2018-2020, huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có khoảng 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2024 có trên 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

,
,
.
,
,
,
,