Đảng bộ Giao Thủy phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Cập nhật lúc07:52, Thứ Năm, 07/11/2019 (GMT+7)

Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015-2020), hoạt động kiểm tra, giám sát đã được các cấp ủy đảng ở Giao Thủy đặc biệt coi trọng. Phương pháp kiểm tra, giám sát thực hiện đúng thủ tục, nguyên tắc; đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Giao Thủy rà soát kết luận kiểm tra trước khi công bố.
Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Giao Thủy rà soát kết luận kiểm tra trước khi công bố.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo 81 tổ chức cơ sở đảng (gồm 22 đảng bộ xã, thị trấn; 9 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp; 50 chi bộ trực thuộc) xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; đồng thời tiến hành kiểm tra 10 chuyên đề đối với 31 lượt tổ chức đảng cấp dưới. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quân sự, quốc phòng địa phương; công tác đảm bảo an ninh trật tự; chương trình xây dựng nông thôn mới; lĩnh vực triển khai pháp lệnh và quy chế dân chủ ở cơ sở; biện pháp sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cuộc kiểm tra chuyên đề theo chương trình công tác hàng năm đã được cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Ủy ban Kiểm tra cấp cơ sở đã tiến hành kiểm tra 19 đảng viên là cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 17 đồng chí có vi phạm phải xem xét kỷ luật và 1 đồng chí có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. Nội dung vi phạm chủ yếu tập trung vào việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Các trường hợp kết luận có vi phạm đã chỉ đạo xử lý kỷ luật kịp thời theo đúng quy trình bằng các hình thức phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ của vi phạm. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ, một số Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chưa xác định việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm; vẫn còn biểu hiện né trách, ngại va chạm, thiếu chủ động, thiếu phương pháp phát hiện dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với những trường hợp cùng cấp quản lý, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như đất đai, tài chính, công tác cán bộ.

Cùng với công tác kiểm tra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Giao Thủy đã phân công các đồng chí cấp ủy viên chịu trách nhiệm giám sát thường xuyên các tổ chức đảng, đảng viên. Hình thức giám sát chủ yếu thông qua theo dõi, nắm bắt tình hình và tham dự các hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ, sơ kết, tổng kết, kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ở địa phương. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy đã mở rộng các hình thức giám sát chuyên đề; qua đó, ở cấp huyện đã tiến hành giám sát 7 chuyên đề đối với 24 tổ chức đảng, 4 đảng viên; cấp cơ sở tổ chức giám sát 40 tổ chức đảng, 5 đảng viên. Kết quả giám sát chuyên đề giúp cấp ủy các cấp nắm chắc hơn tình hình hoạt động của đảng viên, tổ chức đảng, góp phần phòng ngừa vi phạm; đồng thời sớm phát hiện những vấn đề mới nảy sinh để có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế. Từ kết quả kiểm tra, giám sát, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; kỷ luật 130 đảng viên, trong đó khiển trách 85 trường hợp, cảnh cáo 25 trường hợp, cách chức 2 trường hợp, khai trừ 23 trường hợp. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định xóa tên 19 đảng viên, tăng 4 đảng viên so với nhiệm kỳ trước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Giao Thủy vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục: Một số cấp ủy đảng, người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy ở nhiều nơi còn khoán trắng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho Ủy ban Kiểm tra. Đối tượng kiểm tra, giám sát là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý chưa nhiều. Nội dung kiểm tra chưa đi sâu vào những lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, xây dựng cơ bản, công tác quản lý đất đai… Kết quả kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm chưa phản ánh đúng với thực tế vi phạm của đảng viên hiện nay. Công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề chưa phát huy được tác dụng phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm của một số tổ chức đảng, đảng viên; số đảng viên phát hiện chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số đảng viên, tổ chức đảng được kiểm tra. Thời gian tới, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Giao Thủy tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, góp phần vào thành công của đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 

,
,
.
,
,
,
,