Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cập nhật lúc15:35, Thứ Ba, 19/11/2019 (GMT+7)

Ngày 18-11-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nội dung Chỉ thị như sau:

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn đại hội đảng bộ các cấp,
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong phạm vi cả nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trong tỉnh, tình hình mâu thuẫn, khiếu tố tại một số địa phương chưa được giải quyết dứt điểm; hoạt động của số đối tượng có liên quan đến các tổ chức phản động, hội nhóm trái pháp luật trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông... vẫn là những vấn đề cần phải tập trung giải quyết.

Hiện nay, các cấp ủy đảng trong tỉnh đang tích cực triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; để bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn cho đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 15/8/2019 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về đại hội. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong Toàn Đảng bộ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo tăng cường rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự trong diện quy hoạch, cơ cấu vào cấp uỷ các cấp, đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên, người phục vụ đại hội…; phát hiện, xử lý kịp thời những vụ việc lộ, lọt bí mật trong quá trình diễn ra đại hội theo đúng quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; chủ động phương án xử lý các tình huống phức tạp, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đối với những vụ việc chưa thể giải quyết ngay, phải có phương án kiềm chế, phong toả, không để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo, kích động tụ tập đông người trước trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh hoặc kéo về Trung ương khiếu kiện trong thời gian diễn ra đại hội.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin–Truyền thông, Công an tỉnh định hướng làm tốt công tác bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng việc tổ chức đại hội đảng để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, bôi nhọ nói xấu cán bộ, đảng viên… Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, in ấn, phát hành; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động kinh doanh, tàng trữ, lưu hành các loại tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung xấu và các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo cơ quan chức năng âm mưu, hoạt động phá hoại đại hội của các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội chính trị, phần tử xấu; hoạt động thu thập bí mật nội bộ, tác động vào đường lối và nhân sự đại hội của người nước ngoài, Việt kiều về địa phương; hoạt động phá hoại, khủng bố của các tổ chức phản động người Việt lưu vong, số cực đoan chống đối trong tôn giáo, dân tộc, cơ hội chính trị, lợi dụng tâm lý “bài Trung” để kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình về dư luận, phản ứng các giai tầng xã hội, quần chúng nhân dân về đại hội.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đặc biệt là tại các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Tập trung đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng tham gia có liên quan đến các tổ chức phản động, hội nhóm trái phép, đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị,... có hoạt động tuyên truyền, phát tán tài liệu, tờ rơi, khẩu hiệu phản động; các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao,... Đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án mà dư luận quan tâm; chú ý làm rõ và xử lý nghiêm sự móc nối của bọn tội phạm bên ngoài với số cán bộ thoái hóa, biến chất trong nội bộ, với mục tiêu xây dựng môi trường xã hội an toàn, bình yên, nhân dân yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

6. Công an tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, tuyến, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Xây dựng, bổ sung và triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống khủng bố, các hoạt động gây rối, phá hoại, biểu tình... Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại biểu, khách mời dự đại hội và địa điểm tổ chức đại hội; đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự, chỉ đạo đại hội. Kiểm tra, rà soát, tham mưu cấp ủy đảng các cấp thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn tài liệu, trang thiết bị phục vụ đại hội.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh) theo quy định. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.

 
,
,
.
,
,
,
,