Nghị quyết về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
Cập nhật lúc20:15, Thứ Năm, 31/10/2019 (GMT+7)

(Số: 29/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

(KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với nội dung như sau: 

1. Tổng mức đầu tư của dự án: 5.326,5 tỷ đồng (tăng 340,5 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017). Được chia làm 02 giai đoạn như sau:

a) Giai đoạn I (2017-2020): 2.839,0 tỷ đồng. 

b) Giai đoạn II (sau năm 2020): 2.487,5 tỷ đồng.

2. Cơ cấu nguồn vốn:

a) Giai đoạn I: 2.839,0 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương (trái phiếu Chính phủ): 1.200,0 tỷ đồng (đã bao gồm 10% dự phòng theo quy định của pháp luật). 

- Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 1.639,0 tỷ đồng (tăng 243,0 tỷ đồng so với Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ).

b) Giai đoạn II: Cân đối trong kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác là 2.487,5 tỷ đồng (tăng 97,5 tỷ đồng so với Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ).

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành và các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục để trình các bộ, ngành Trung ương thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 24 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung    

 

,
,
.
,
,
,
,