Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng công an vững mạnh toàn diện
Cập nhật lúc07:57, Thứ Năm, 31/10/2019 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới” và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an”; những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định việc kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện; bố trí công an xã chính quy là chuyên đề công tác trọng tâm, đột phá nhằm tăng cường nguồn lực cho công an cấp huyện và cơ sở.

Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.  Ảnh: Xuân Thu
Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Xuân Thu

Năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số  03/CT-BCA-X11 về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện. Qua khảo sát, đánh giá nhận thấy Công an cấp huyện đã được kiện toàn theo từng năm song vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, như: biên chế công an cấp huyện còn chiếm tỷ lệ thấp; trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở một số đơn vị còn hạn chế; việc phân công, phân cấp và cơ chế phối hợp ở một số đơn vị chưa chặt chẽ… Từ kết quả khảo sát, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thống nhất ban hành nghị quyết và triển khai 6 nhóm giải pháp để xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện. Trọng tâm là: Bố trí số lượng các đội tại Công an cấp huyện đúng quy định của Bộ Công an; bổ sung biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên và cán bộ làm công tác điều tra tại Công an các huyện, thành phố. Mô hình cơ quan điều tra Công an cấp huyện được kiện toàn theo quy định của Bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm ở từng địa bàn. Trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, mỗi Công an huyện do một phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phụ trách theo dõi, hướng dẫn nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án. Ngoài chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, Giám đốc Công an tỉnh còn quan tâm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy tại Công an các huyện, thành phố. 10 năm qua, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động, bổ nhiệm 55 đồng chí Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp huyện (trong đó, có 10 đồng chí Phó Trưởng Công an huyện dưới 35 tuổi có phẩm chất, năng lực, chiều hướng phát triển tốt); 338 chỉ huy các đội nghiệp vụ, Công an xã, phường, thị trấn. Năm 2009, Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra quân tăng cường 265 đồng chí là cán bộ trong quy hoạch, cán bộ trẻ ở các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh về công tác tại Công an các huyện. Kết quả qua 10 năm, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động, tăng cường 1.442 lượt cán bộ, chiến sĩ cho Công an cấp huyện, đảm bảo tỷ lệ biên chế giữa Công an tỉnh và Công an cấp huyện là 40-60% theo đúng quy định của Bộ Công an. 

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị định số 01/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an”, Đề án 106/BCA của Bộ Công an “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Công an tỉnh thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Công an tỉnh và bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Công an tỉnh triển khai tinh gọn đầu mối các phòng, các đội để bộ máy tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Theo đó, từ tháng 10-2017 đến tháng 2-2019, Công an tỉnh đã dừng, không điều động, bổ nhiệm đối với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức nhiều cuộc họp, đánh giá về mô hình tổ chức, biên chế của từng đơn vị để có phương án điều chỉnh phù hợp. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy. Song song đó, chủ động tham mưu, đề xuất áp dụng, thực hiện chế độ chính sách đảm bảo không để ảnh hưởng đến quyền lợi của số cán bộ chịu sự tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Kết quả đến tháng 10-2018, Công an tỉnh đã giảm từ 32 phòng nghiệp vụ còn 27 phòng nghiệp vụ (giảm 5 đơn vị cấp phòng và 15 đơn vị cấp đội). Tháng 7-2019, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục sáp nhập, hợp nhất các đội nghiệp vụ tương đồng về chức năng nhiệm vụ. Theo đó, mô hình tổ chức bộ máy Công an tỉnh hiện nay gồm 27 phòng, 10 Công an huyện, thành phố với 107 đội (giảm 29 đội). Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong diện sáp nhập, giải thể được bố trí hợp lý, phù hợp sở trường, năng lực công tác, giữ chức vụ tương đương và đặc biệt. Sau gần 1 năm thực hiện mô hình tổ chức mới, bộ máy tổ chức Công an tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định, các đơn vị sáp nhập, hợp nhất đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Cùng với cấp huyện, cấp tỉnh, việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là một chủ trương lớn của Bộ Công an với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Việc bố trí Công an chính quy tại các xã, thị trấn sẽ hoàn thiện mô hình tổ chức 4 cấp Công an; tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Công an tỉnh đến Công an cơ sở, từ đó giúp lực lượng Công an triển khai các biện pháp công tác chủ động hơn, hiệu quả hơn. Để đạt được mục đích đó đòi hỏi Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phải xây dựng kế hoạch phù hợp, có tính khả thi, đề ra lộ trình cụ thể và chuẩn bị nguồn nhân lực cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm nhiệm các chức danh Trưởng, Phó Trưởng Công an xã. Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án để triển khai thực hiện, tổ chức các buổi làm việc nhằm thống nhất phương án bố trí, sắp xếp đối với các đồng chí Công an xã bán chuyên trách và dự kiến nhân sự để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Đối với những đồng chí Trưởng, Phó Trưởng Công an xã bán chuyên trách tại các xã, thị trấn, Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố bố trí nhiệm vụ mới phù hợp khả năng, vừa giải quyết được nhu cầu công việc vừa ổn định tâm tư, tình cảm. 

Đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng, Ban Giám đốc Công an tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát động phong trào tình nguyện về công tác tại các xã, thị trấn. Hưởng ứng phong trào, đã có hàng trăm cán bộ có năng lực, trình độ và kinh nghiệm công tác được điều động đảm nhiệm chức danh Công an xã. Đến tháng 10-2019, Công an tỉnh đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 204/204 xã, thị trấn theo đúng quy định của Bộ Công an. Trước đó, vào năm 2013, thực hiện Thông tư số 15/TT-BCA của Bộ Công an về điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, Công an tỉnh đã triển khai bố trí công an xã chính quy tại xã Lộc An (thành phố Nam Định) và thị trấn Nam Giang (Nam Trực). Để trang bị, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã chính quy, Công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an, phối hợp với các trường Công an nhân dân mở 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng 15 chuyên đề nghiệp vụ cho 480 cán bộ Công an xã chính quy. Thời gian tới, tiếp tục xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng đảm bảo 100% Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh còn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn Công an xã chính quy triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời, xây dựng văn bản hướng dẫn về kỹ năng giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở thấu tình, đạt lý để trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy. Không chỉ quan tâm bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc Công an tỉnh còn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Công an xã chính quy. Ngay khi về với cơ sở, các đồng chí công an chính quy đã chủ động phối hợp với lực lượng công an viên bán chuyên trách nhằm bám sát địa bàn, bám dân, nắm chắc đối tượng và hiểu phong tục, nếp nghĩ, nếp làm của người dân địa phương. Qua đó, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã triển khai giải quyết nhiều vấn đề dư luận xã hội quan tâm, làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự, được chính quyền cơ sở, nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Từ tháng 12-2018 đến nay, lực lượng Công an xã chính quy đã đấu tranh, khám phá 16 vụ phạm pháp hình sự, 21 vụ phạm tội về ma túy, xử lý 35 vụ việc vi phạm hành chính; phối hợp bắt giữ hàng chục đối tượng truy nã; tiếp nhận, giải quyết 100% các vụ việc từ cơ sở. Có thể nói, từ khi Công an chính quy về xã, công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn chặt chẽ hơn; công tác tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả, từ đó an ninh trật tự tại cơ sở được đảm bảo tốt hơn.

Với những giải pháp tích cực trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy với phương châm hướng về cơ sở, 10 năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các huyện, thành phố luôn được giữ ổn định, không xảy ra đột xuất, bất ngờ; phạm pháp hình sự giảm; tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm đều tăng; không để xảy ra vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng; trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực… Toàn tỉnh đã chuyển hóa 48/48 địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; đến nay, 100% các xã, thị trấn đều đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng, an ninh. Những hiệu quả về công tác an ninh trật tự đã góp phần đưa Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tỉnh nông thôn mới./.

Đại tá Phạm Văn Long
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Giám đốc Công an tỉnh
 
,
,
.
,
,
,
,