Chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ thành phố Nam Định
Cập nhật lúc08:18, Thứ Hai, 28/10/2019 (GMT+7)

Đảng bộ thành phố Nam Định hiện có 86 tổ chức cơ sở đảng (gồm 37 Đảng bộ, 49 chi bộ cơ sở) với trên 15 nghìn đảng viên. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm sát thi hành án hình sự ở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định.
Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm sát thi hành án hình sự ở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định.

Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Trong đó, xác định 14 nhiệm vụ mang tính cấp bách và thường xuyên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số vấn đề cần làm ngay nhằm tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết cam kết với chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; việc tiến hành kiểm điểm đảm bảo dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng. Trong đó, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân, lấy ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy nội dung gợi ý kiểm điểm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng; tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đảng ủy, chi ủy cơ sở sau kiểm điểm báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Các cấp ủy của Đảng bộ thành phố cũng đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên hàng năm gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cùng với đó Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng lựa chọn các nội dung đang vướng mắc có nhiều ý kiến của nhân dân để chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất biện pháp tháo gỡ, đặc biệt là trong phát triển công nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cải cách hành chính, thu hút đầu tư... Chỉ đạo các cơ quan nội chính nâng cao chất lượng công tác điều tra truy tố, xét xử, thi hành án; phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo giải quyết một số vụ việc phức tạp liên quan đến đất đai, đền bù, dự án gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 102  đảng viên.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên rà soát, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp công tác giữa đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan tham mưu của Thành ủy. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế làm việc, quy chế phối hợp phù hợp với tình hình thực tiễn theo hướng vừa bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đề cao trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu, quy định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Rà soát bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế dân chủ. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Quy chế làm việc và phân công trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ và Ban Chấp hành. UBND thành phố đã ban hành quy chế làm việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của tập thể UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu UBND, nêu rõ mối quan hệ giữa UBND với cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng cấp và UBND cấp dưới. Đối với quy trình giải quyết công việc, ra quyết định, tổ chức triển khai được giải quyết theo đúng thẩm quyền, theo sự phân công của Chủ tịch UBND giao trách nhiệm cho các Phó Chủ tịch và thành viên UBND. Do đó, kết quả thực hiện quy chế làm việc của UBND đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chuyên môn giúp việc cho UBND thành phố đã thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho UBND quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng theo quy định của pháp luật… Ngoài ra, thực hiện các quy định của Đảng về giám sát cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo vị trí, vai trò của mình như Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thành phố ban hành Chương trình phối hợp về việc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trên địa bàn thành phố.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ thành phố đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,