Huyện ủy Hải Hậu chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
Cập nhật lúc08:18, Thứ Tư, 11/09/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Hải Hậu luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; trong đó duy trì nền nếp việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị... Qua đó góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí, hành động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hải Hậu trao đổi, nâng cao chất lượng các bài giảng.
Cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hải Hậu trao đổi, nâng cao chất lượng các bài giảng.

Để nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức thực hiện và xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu luôn đạt từ 80-85%; đối với khối cán bộ, công chức tỷ lệ tham gia học tập đạt 95-97%. Đặc biệt, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đưa việc tổ chức học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  trở thành nội dung sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, sinh hoạt định kỳ của các cơ quan, đơn vị; yêu cầu từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị xây dựng kế hoạch đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một tiêu chí quan trọng để xếp loại thi đua cuối năm. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm công tác tự phê bình, phê bình, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, không trung thực...; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chú trọng đổi mới sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ; coi trọng việc phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; quan tâm kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; quy định những điều đảng viên không được làm; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện đẩy mạnh việc học và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nếp sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là xây dựng xóm, tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển. Qua đó đã giúp cho việc học tập và làm theo Bác được lan tỏa nhanh, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, nhiều cách làm hay, nhiều việc làm tốt, nhiều mô hình được nhân rộng. Công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên cũng được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, có tác dụng thiết thực. Đội ngũ báo cáo viên từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được củng cố về tổ chức, được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và được cung cấp những thông tin mang tính định hướng… Hoạt động báo cáo viên cũng được đổi mới, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình ở từng địa phương, đơn vị. Ngoài ra, hệ thống cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền cũng được đầu tư nâng cấp, đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, đa dạng phong phú như tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh, Cổng thông tin điện tử của huyện. Cùng với công tác tuyên truyền, Đảng bộ huyện Hải Hậu chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý và các đối tượng khác. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã bám sát hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn của huyện để đa dạng hoá nội dung chương trình, bảo đảm phù hợp với mọi đối tượng; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn đảng bộ. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã mở 21 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 1.650 quần chúng ưu tú và 3 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho 182 thanh niên nhập ngũ; 15 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.391 đảng viên mới; 5 lớp Sơ cấp lý luận chính trị cho 296 học viên; 7 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 606 học viên; 14 lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh cho 1.550 học viên, 16 lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước cho 1.946 học viên...

Nhờ chú trọng làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ huyện Hải Hậu luôn tạo sự đồng thuận trong nội bộ Đảng; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 7%. Toàn huyện có 497/546 xóm, tổ dân phố (bằng 91,2%) được công nhận đạt nông thôn mới bền vững và phát triển. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,