Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường gom, đường vào Khu công nghiệp Mỹ Trung, tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc08:19, Thứ Sáu, 09/08/2019 (GMT+7)

(Số: 24/NQ-HĐND ngày 10-7-2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 2 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường gom, đường vào Khu công nghiệp Mỹ Trung, tỉnh Nam Định; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường gom, đường vào Khu công nghiệp Mỹ Trung, tỉnh Nam Định với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương (giai đoạn 2016-2020) là 16,11 tỷ đồng; phần còn lại bố trí từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Văn bản số 44/HĐND-TT ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường gom, đường vào Khu công nghiệp Mỹ Trung, tỉnh Nam Định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức rà soát điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn trung hạn phần nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 để có cơ sở bố trí kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương cho dự án.

Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,