Nghị quyết chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc07:36, Thứ Tư, 14/08/2019 (GMT+7)

(Số: 27/NQ-HĐND ngày 10-7-2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TTHĐND ngày 1 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

2. Tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung


,
,
.
,
,
,
,