Nghị quyết về việc chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020...
Cập nhật lúc08:03, Thứ Hai, 10/06/2019 (GMT+7)

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định; Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định

(Số: 04/NQ-HĐND ngày 31-5-2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

(KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nam Định;

Xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định và bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định như sau:

- Giảm nhu cầu sử dụng đất của một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định để điều chỉnh sang cho cụm công nghiệp Thanh - Côi và cụm công nghiệp Yên Bằng.

- Bổ sung nhu cầu sử dụng đất cho cụm công nghiệp Thanh - Côi và cụm công nghiệp Yên Bằng như sau:  

+ Bổ sung nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp Thanh - Côi tại xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản với diện tích 50,0ha.

+ Bổ sung nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp Yên Bằng tại xã Yên Bằng và xã Yên Hồng, huyện Ý Yên với diện tích 50,0ha.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định:

- Dự án cụm công nghiệp Thanh - Côi tại xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản với diện tích 50,0ha.

- Dự án cụm công nghiệp Yên Bằng tại xã Yên Bằng và xã Yên Hồng, huyện Ý Yên với diện tích 50,0ha.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 10ha trở lên, và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

------------------------------------------

,
,
.
,
,
,
,