Nêu gương, trách nhiệm và đạo lý của cán bộ lãnh đạo
Cập nhật lúc07:25, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

Việc nêu gương của người lãnh đạo, quản lý góp phần hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của người cộng sản, củng cố đoàn kết nội bộ Đảng, đồng thuận xã hội, bồi đắp tình thương yêu đồng chí, đồng bào. Hơn lúc nào hết, nêu gương cần được coi là trách nhiệm và đạo lý của người cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các bài viết và nói về xây dựng Đảng đã nhiều lần nhấn mạnh trách nhiệm, bổn phận của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo “Cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc”, “gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau”. Những lời tâm huyết và giản dị đó của Bác đã nêu rõ bản chất cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

Lãnh đạo là tìm con đường cách mạng đúng đắn, là dẫn đường, đưa quần chúng nhân dân đi tới mục tiêu đã được xác định. Quan niệm lãnh đạo là như thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi tìm con đường đấu tranh để giành độc lập, tự do cho dân tộc, khai phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Khi Đảng ra đời, con đường cách mạng đó trở thành Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Biết bao thế hệ những cán bộ, đảng viên của Đảng trở thành những chiến sĩ tiên phong đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp và dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và có được cơ đồ, vị thế như ngày nay.

Đảng là đội tiên phong lãnh đạo, đương nhiên mọi cán bộ, đảng viên của Đảng phải là những chiến sĩ tiên phong, trong bất kể hoàn cảnh nào cũng gương mẫu, đi đầu, chấp nhận mọi gian khổ, thậm chí cả sự hy sinh tính mạng vì độc lập, tự do của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước và bảo vệ Tổ quốc, những đảng viên cộng sản luôn nhận về mình sự hy sinh lớn nhất. Đó là niềm tin, là động lực để toàn dân đồng lòng đi theo Đảng, phấn đấu cho sự toàn thắng của cách mạng, đặt tất cả sự tin tưởng vào Đảng, vào những cán bộ, đảng viên của Đảng.

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trong lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa sau ngày đất nước thống nhất, nhiều đồng chí lãnh đạo hàng đầu của Đảng và ở các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, đi đầu trong đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ thực tiễn Việt Nam, ra sức ủng hộ, cổ vũ nhận thức và cách làm mới đi đến hoạch định đường lối đổi mới. Quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay, nhiều đồng chí lãnh đạo hàng đầu của Đảng, Nhà nước nêu cao trách nhiệm cùng với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường đã chèo lái, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn, thách thức, giành được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Nhiều đồng chí đã nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, được nhân dân tin yêu, kính trọng.

Ngày nay, trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo, đặt trước những thách thức mới ở rất nhiều phương diện và cũng không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất là phải đối diện và vượt qua chính mình trước những cám dỗ vật chất, trục lợi cá nhân, tham vọng quyền lực, lợi dụng chức quyền để mưu lợi riêng. Trách nhiệm nêu gương vì thế càng trở nên quan trọng và đòi hỏi ở mức độ cao.

Nêu gương thể hiện trách nhiệm rất cao của cán bộ, đảng viên trước đất nước, trước Đảng và nhân dân. Đó cũng là nội dung, phương thức và phong cách lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo. Cán bộ, đảng viên có chức vụ càng cao càng phải coi trọng trách nhiệm nêu gương, nêu gương một cách thiết thực, chân thành. Mọi cán bộ, đảng viên đều nêu gương tốt, chắc chắn công việc được vận hành có hiệu quả. Nêu gương chính là tạo động lực trong công việc, đẩy lùi những biểu hiện trì trệ, lười biếng, ỷ lại và những tiêu cực khác. Nêu gương là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, của từng cấp ủy và tổ chức Đảng.

Không chỉ là trách nhiệm, nêu gương còn là đạo lý, là lẽ sống của người Việt Nam, do đó cũng là một phần quan trọng của giá trị đạo đức. Những nhân vật mà cuộc đời là tấm gương tiêu biểu có công với dân với nước, tấm gương về trí tuệ, văn hóa, nhân cách, trở thành danh nhân được nhân dân muôn đời ghi nhớ, ngưỡng mộ. Đó là đạo lý bền vững. Trong gia đình, ông bà, cha mẹ làm gương cho con cháu noi theo. Người cao tuổi, già làng, trưởng bản bồi đắp uy tín để mọi người dân tin cậy, làm theo. Hiếu nghĩa trong gia đình được ông cha ta giáo dục sâu sắc. Không hiếu thảo với cha mẹ chắc khó có thể trung với nước, hiếu với dân. Hiện nay, cán bộ, đảng viên nêu gương là tiếp tục đạo lý truyền thống của dân tộc với nội dung mới, cách thức mới. Đảng viên nêu gương trước quần chúng; người đứng đầu nêu gương đối với cán bộ dưới quyền; cấp trên nêu gương trước cấp dưới. Sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến tấm gương của những cán bộ, đảng viên và của người dân. Bản thân Người là tấm gương cao đẹp và trong sáng. Cán bộ, đảng viên nêu gương hôm nay cũng là tiếp tục truyền thống vẻ vang của Đảng, của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các thời kỳ trước đây. Đạo lý truyền thống đó của dân tộc, của Đảng chắc chắn tạo nên nguồn lực tinh thần làm phong phú, lan tỏa những giá trị nêu gương trong thời kỳ đổi mới.

Ngày 25-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương với 6 nội dung rất căn bản và cụ thể. Cũng như quy định về nhiệm vụ đảng viên trong Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua, những quy định của Trung ương bằng văn bản là yêu cầu bắt buộc cán bộ, đảng viên phải thi hành. Với ý nghĩa đó, quy định về trách nhiệm nêu gương của các cán bộ, đảng viên mà Trung ương ban hành còn mang tính pháp lý, bảo đảm kỷ luật của Đảng gắn liền với tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức rõ những vấn đề Trung ương đã đề ra. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia - dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả, thật sự là hạt nhân đoàn kết, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công. Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm túc, dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên thật sự tự giác, coi đó là lẽ sống, là bản chất cộng sản, là phẩm hạnh của người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ năng lực lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng, có sức chiến đấu cao là nhờ có Cương lĩnh, đường lối đúng đắn và kỷ luật tự giác, hành động tự giác của mọi cán bộ, đảng viên. Trách nhiệm và đạo lý hòa quyện, thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi người./.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN TRỌNG PHÚC
Theo nhandan.com.vn

 

,
,
.
,
,
,
,