Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021...
Cập nhật lúc07:55, Thứ Ba, 12/02/2019 (GMT+7)

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 và Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2017 về Bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh

(Số: 31/2018/NQ-HĐND ngày 8-12-2018)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 2 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2017 về Bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.   

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2017 về Bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Bãi bỏ khoản 4 Điều 3 Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh như sau:

“1a. HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 7, điểm a, điểm c khoản 9 Điều 19; khoản 6, điểm b khoản 8 Điều 33 và điểm c khoản 1 Điều 55 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm”.

3. Bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 8 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,