Nghị quyết về việc thông qua thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020...
Cập nhật lúc07:53, Thứ Hai, 07/01/2019 (GMT+7)

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định; chấp thuận bổ sung vào danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh

(Số: 21/NQ-HĐND ngày 8-12-2018)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29-11-2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2-6-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26-12-2017 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nam Định;

Xét Tờ trình số 226/TTr-UBND ngày 30-11-2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định và cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hải Hậu; Danh mục dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Hải Hậu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

1.1. Hủy bỏ nhu cầu sử dụng đất của một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định gồm:

- Hủy bỏ 5ha nhu cầu sử dụng đất của Cụm công nghiệp Hải Thanh; Nhu cầu sử dụng đất còn lại là 5ha.

- Hủy bỏ 5,7ha nhu cầu sử dụng đất của Cụm công nghiệp Hải Hưng; Nhu cầu sử dụng đất còn lại là 4,3ha.

- Hủy bỏ 10ha nhu cầu sử dụng đất của Cụm công nghiệp Thịnh Long; Nhu cầu sử dụng đất còn lại là 5ha.

1.2. Bổ sung nhu cầu sử dụng đất Cụm công nghiệp làng nghề Hải Vân, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu với diện tích 10,7ha.

Điều 2. Chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh đối với dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm Công nghiệp làng nghề Hải Vân, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu với diện tích 10,7ha trong đó có 9,9ha đất trồng lúa.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 8-12-2018 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung,
,
.
,
,
,
,