Nghị quyết về việc hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất...
Cập nhật lúc07:50, Thứ Sáu, 04/01/2019 (GMT+7)

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất; phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa sang mục đích khác, thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định

(Số: 20/NQ-HĐND ngày 8-12-2018)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29-11-2013;

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26-12-2017 của Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định;

Xét Tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 30-11-2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh huỷ bỏ danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa của các hộ gia đình, cá nhân đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; chấp thuận danh mục dự án công trình phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục các dự án công trình chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa sang mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy bỏ 04 công trình, dự án trong danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 16-12-2015; Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14-12-2016; Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 7-12-2017.

Điều 2. Chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 với 181 công trình, dự án, tổng diện tích 224,70ha, gồm: 204,05ha đất nông nghiệp, trong đó có 184,54ha đất trồng lúa; 18,46ha đất phi nông nghiệp và 2,19ha đất chưa sử dụng.     

Điều 3. Phê duyệt danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 gồm 212 công trình, dự án, tổng diện tích 210,56ha, gồm: 198,35ha đất nông nghiệp, trong đó có 190,50ha đất trồng lúa; 9,09ha đất phi nông nghiệp và 3,12ha đất chưa sử dụng.     

Điều 4. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện nếu cần điều chỉnh, hủy bỏ, bổ sung công trình, dự án trong danh mục cho phù hợp với tình hình thực tế để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 6. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 8-12-2018 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,